Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . promowanie aktywności obywatelskiej, w tym wspieranie sektora pozarządowego 2 . promowanie idei samorządności lokalnej, budowy państwa obywatelskiego oraz integracji europejskiej 3 . popularyzacja kultury i dziedzictwa narodowego Polski oraz Europy 4 . promowanie i organizowanie wychowania i szkolnictwa niepublicznego oraz społecznego 5 . promowanie i organizacja przedsięwzięć ukierunkowanych na rozwój w takich dziedzinach jak kultura, sport, gospodarka, pomoc społeczna, edukacja 6 . aktywizacja grup narażonych na wykluczenie społeczne, takich jak osoby z rodzin patologicznych, niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, chore 7 . wszechstronna działalność na rzecz rehabilitacji medycznej, zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 8 . działalność na rzecz promocji edukacji, zatrudniania i aktywizacji osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 9 . działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania 10 . promocji i organizacji wolontariatu 11 . działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, instytucje i osoby wykonujące zadania wymienione powyżej 12 . działalność, zwłaszcza merytoryczna, wspierająca jednostki i instytucje samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe w działalności z zakresu aktywizacji i reintegracji społecznej

Dane naszego OPP: