Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działania Klubu jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, działanie na rzecz moralnego i psychicznego ozdrowienia rodziny, oraz realizować zadania w zakresie: 1 . Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 2 . Udzielanie pomocy organizacyjnej w przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. 3 . Działalności charytatywnej. 4 . Ochrony i promocji zdrowia. 5 . Dążenie do trwałej abstynencji członków Klubu. 6 . Udzielanie informacji i pomocy w kwestii wyboru metod i sposobów leczenia z uzależnienia i współuzależnienia. 7 . Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. 8 . Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 9 . Samokształcenie indywidualne i grupowe w zakresie norm etyczno 0374 moralnych, ze szczególnym uwzględnieniem istoty choroby alkoholowej. 10 . Upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 11 . Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym. 12 . Stworzenie alternatywnego środowiska ludziom pragnącym zaprzestania picia alkoholu. 13 . Promocji i organizacji wolontariatu. 14 . Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Dane naszego OPP: