Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Na podstawie II Rozdziału Statutu CPES Parasol (0391 7 , punkt 1 \) misja ma treść "W Parasolu wychodzimy do ludzi, towarzyszymy, motywujemy do zmian i odpowiedzialnie ich wspieramy, szanując godność każdego człowieka.". Misja CPES Parasol realizowana jest poprzez osiąganie celów mieszczących się w następujących sferach: A. Kształtowanie pozytywnej świadomości obywatelskiej na temat problemów i kwestii społecznych poprzez działania informacyjne i edukacyjne; 0c358 Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w tym wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; C. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie; D. Działalność charytatywna; E. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza; F. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; G. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; H. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; I. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; J. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie; K. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek; L. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; M. Ekologia; N. Porządek i bezpieczeństwo; O. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój społeczeństwa obywatelskiego; P. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
BT /F5 10 Tf 0 0 0 rg 480.592 TL 249.315 412.647 T

Dane naszego OPP: