Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) prowadzenie działalności majacej na celu zapobieganie pozarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Panstwowa Straza Pozarna, organami samorzadowymi i innymi podmiotami 2 ) udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pozarów, zagrozen ekologicznych zwiazanych z ochrona srodowiska oraz innych klesk i zdarzen 3 \) informowanie ludnosci o istniejacych zagrozeniach pozarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi 4 ) rozwijanie wsrod członków Ochotniczej Strazy Pozarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia dzialalnosci kulturalno-oswiatowej i rozrywkowej 5 \) wykonywanie innych zadan wynikajacych z przepisów o ochronie przeciwpozarowej oraz niniejszego statutu 6 ) działania na rzecz ochrony srodowiska 7 \) utrzymanie i prowadzenie obiektów strazackich, elementów infrastuktury, środków transportowych i innego mienia w celu zaspokojenia potrzeb członkow osp oraz ogółu mieszkanców gminy Stare Babice 8 ) współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi istniejacymi na terenie gminy Stare Babice i województwa w celu realizacji przedsiewziec zmierzajacych do: a) zintegrowania społecznosci lokalnej b\) kultywowania tradycji regionalnych c\) kultywowania tradycji historycznych 9 \) reprezentowanie osp w organach samorzadowych i przedstawicielskich oraz uczestniczenie w pracach tych organów.

Dane naszego OPP: