Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego. 2 . Ochrona krajobrazu naturalnego i dziedzictwa kulturowego. 3 . Propagowanie idei zrównoważonego rozwoju. 4 . poprawa jakości środowiska życia człowieka. 5 . Promocja ekologii oraz edukacja ekologiczna. 6 . Działanie na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego. 7 . Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 8 . Promocja i organizacja wolontariatu.

Dane naszego OPP: