Kilka słów o naszej organizacji:

(a) Prowadzenie działalności na rzecz: wolności, poszanowania godności i praw człowieka, wartości rodzinnych, humanitaryzmu oraz solidarności międzyludzkiej, ochrony własności prywatnej, obrony praw konsumenta i utrzymania standardów etycznych rynku. (b) Wspieranie działań sprzyjających tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego i promowanie aktywności społecznej, w szczególności w zakresie realizacji praw i wolności człowieka i innych wartości, o których mowa w punkcie 1 powyżej. (c) 0źukacja, oświata oraz prowadzenie badań w dziedzinie wolności i praw człowieka oraz innych wartości, o których mowa w punkcie (a) powyżej. (d) Przeciwdziałanie zjawiskom, które zagrażają lub godzą w moralność publiczną i dobre obyczaje oraz wartości, o których mowa w punkcie (a) powyżej. (e) Inspirowanie i realizowanie inicjatyw wspierających i wzmacniających instytucję rodziny i małżeństwa. (f) Prowadzenie i promowanie działalności twórczej w dziedzinach wskazanych w punkcie 1 powyżej. (g) Integrowania i rozwijania współpracy między ludźmi i organizacjami dążącymi do realizowania celów podobnych do celów Fundacji wymienionych w punkcie (a) powyżej oraz upowszechniania podobnej koncepcji aktywności obywatelskiej, w tym przedstawiania jej wobec organów państwowych i samorządowych oraz innych instytucji i osób; (h) Dążenia do tworzenia warunków ułatwiających realizację podobnych projektów społecznych i obywatelskich oraz podejmowanie działań w celu promowania takich inicjatyw;

Dane naszego OPP: