Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, a zwłaszcza działalności edukacyjnej, społecznej, informacyjnej, oświatowej i kulturalnej. 2 . Wyrównywania szans osób słabszych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. 3 . Propagowanie społecznej aktywności obywateli przyczyniającej się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i demokracji w Polsce. 4 . Działania na rzecz organizacji pozarządowych. 5 . Wspieranie procesów integracji europejskiej.

Dane naszego OPP: