Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest działanie na rzecz: 1 . niesienia wszelkiej pomocy ludziom dotkniętym skutkami kryzysów humanitarnych, wojen domowych, klęsk żywiołowych lub innych sytuacji zagrażających ich życiu lub dobrobytowi zarówno na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i za granicą. 2 . dostarczenie pomocy humanitarnej, 3 . udzielanie pomocy rozwojowej, technicznej, edukacyjnej i zdrowotnej, 4 . propagowanie idei praw człowieka, 5 . wsparcie uchodźców, migrantów, uchodźców wewnętrznych i innych grup w zakresie ochrony prawnej, potrzeb humanitarnych, aktywizacji zawodowej oraz innych potrzeb, zarówno na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i za granicą, 6 . prowadzenie działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwiązania problemów globalnych, niesienia pomocy humanitarnej, praw człowieka oraz większego zaangażowania Polski w stosunkach międzynarodowych, 7 . wspierania wolontariatu.

Dane naszego OPP: