Kilka słów o naszej organizacji:

Aktywizacja społeczności lokalnych. Promocja i wzmacnianie konkurencyjności regionu. Wspieranie inicjatyw w zakresie ochrony środowiska. Rozwój turystyki i kultury. Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Rozwój infrastruktury społecznej, w tym edukacyjnej, sportowej, ochrony zdrowia. Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Rozwój innowacji i technologii. Rozwój obszarów wiejskich oraz obszarów podlegających restrukturyzacji. Wspieranie mikro, małej i średniej przedsiębiorczości. Przeciwdziałanie marginalizacji społeczeństwa oraz wykluczeniu społecznemu zagrożonych grup społecznych. Promocja zatrudnienia. Działalność charytatywna.

Dane naszego OPP: