Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. Do zadań Caritas należą: 1 . Prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, 2 . Pomoc społeczna, 3 . Ochrona i promocja zdrowia, 4 . Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 5 . Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych bezrobociem, zwolnieniem z pracy, 6 . Działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 7 . Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, 8 . Przeciwdziałanie patologiom społecznym, pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, 9 . Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego, 10 . Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 11 . Aktywizacja osób w wieku emerytalnym, 12 . Pomoc Polakom i Polonii za granicą, w szczególności na terenach byłego Związku Radzieckiego.

Dane naszego OPP: