Kilka słów o naszej organizacji:

§ 9 statutu Fundacji "KAIROS" Fundacja została powołana w celu realizowania zadań pomocy społecznej w zakresie niesienia pomocy materialnej i niematerialnej osobom w trudnych sytuacjach życiowych: chorym, upośledzonym, niepełnosprawnym i niedostosowanym społecznie, bezdomnym, ubogim, samotnym, opuszczonym oraz osobom ze środowisk patologicznych, a w szczególności sierotom i dzieciom porzuconym przez rodziców, dzieciom ze środowisk patologicznych i rodzin ubogich oraz osobom starszym pozbawionym opieki.

Dane naszego OPP: