Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego o charakterze humanitarnym na rzecz ogółu społeczeństwa. Celem Fundacji jest niesienie pomocy ludziom cierpiącym, dotkniętym chorobami, ubóstwem oraz udzielanie wsparcia Kościołowi Rzymsko-Katolickiemu oraz instytucjom i organizacjom, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Dane naszego OPP: