Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Pomóż nam pomagać

Pomagamy dzieciom i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Wspieramy Seniorów osoby samotne w codziennych sprawach

Nasza strona www: www.dajmyszanse.pl

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja powołano w celu prowadzenia działalności społeczno- użytecznej, dla udzielania pomocy osobom wykluczonym społecznie, zagrożonym tym wykluczeniem, osobom w trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności: a) dzieciom ze środowisk zaniedbanych i patologicznych, b) osobom uzależnionym i ich rodzinom. c) osobom objętym nadzorem kuratorskim d) skazanym po opuszczeniu zakładów karnych i w trakcie odbywania kary. e\) osobom starszym, seniorom. Fundacja stawia przed sobą również następujące cele: a) Wspieranie działań wychowawczych i resocjalizacyjnych kuratorów zawodowych, b) Poszerzenie i uatrakcyjnienie oddziaływań wychowawczych i resocjalizacyjnych, c\) Doskonalenie metod i form pracy kuratorskiej.

Dane naszego OPP: