Nasza strona www: www.ipapolska.pl

Kilka słów o naszej organizacji:

IPA Sekcja Polska odpowiada się za współpracą ze wszystkimi sekcji narodowymi. Jej celem jest tworzenie więzów autentycznej przyjaźni i koleżeństwa zawodowego pomiędzy zatrudnionymi i emerytami w służbach policyjnych na całym świecie, a także do nawiązywania współpracy międzynarodowej i krzewienia idei tolerancji we wszystkich obszarach kulturowych i przyczynianie się do zrozumienia miedzy narodami. Ponadto celami stowarzyszenia są; rozwój kontaktów kulturalnych pomiędzy jego członkami, pogłębianie wiedzy ogólnej i wymiana doświadczeń zawodowych, prowadzenie działalności charytatywnej i socjalnej, przyczynianie się do pokojowej koegzystencji narodów i utrzymania pokoju na świecie. IPA SP jest neutralna wobec organizacji politycznych, związków zawodowych, wspólnot religijnych i związków wyznaniowych.

Dane naszego OPP: