Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest: - popularyzowanie myślenia i zachowania spójnego z autorytetem 0c15dblii, odzwierciedlającego moralne i etyczne wartości biblijne; - prowadzenie i wspieranie działalności o charakterze ewangelizacyjnym oraz misyjnym w wymiarze indywidualnym i grupowym; - niesienie pomocy wspólnotom i kościołom chrześcijańskim oraz innym organizacjom o podobnym charakterze, w kraju i za granicą; - prowadzenie działalności prewencyjnej w sferze zapobiegania patologiom społecznym; - działalność charytatywna i opiekuńcza; - działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz niezaradnych życiowo; - wszechstronna edukacja dzieci i młodzieży w zakresie popularyzacji wartości ewangelicznych, nauczania języków obcych i upowszechniania kultury; - działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; - działania na rzecz edukacji i oświaty; - działania na rzecz kultury i sztuki; - upowszechniania kultury fizycznej i sportu; - działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.

Dane naszego OPP: