Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Organizowanie i rozwijanie powszechnej kultury fizycznej i sportu, rehabilitacji i turystyki. 2 . Udział w lokalnym i ogólnopolskim życiu sportowym, organizowanie imprez i szkolenia. 3 . Kształtowanie u członków Klubu patriotyzmu, wysokich walorów moralnych, poczucia godności osobistej.

Dane naszego OPP: