Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Realizacja działań Stowarzyszenia

Wsparcie dzieci w trzech placówkach wsparcia dziennego, rozwój talentów i pasji młodych ludzi w trzech Klubach Młodzieżowych, dbanie o nawiązywanie relacji międzyludzkich w trzech Klubach seniora, opieka nad ubogimi i bezdomnymi, praca z rodzinami - w trosce o wartości i dobre życie. Czytaj więcej o naszych marzeniach i sprawdź jak działamy na: www.nereusz.pl

Nasza strona www: www.nereusz.pl

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju człowieka zgodnie z Ewangelią i zasadami Katolickiej Nauki Społecznej. Zadania Stowarzyszenia: 1 . Organizowanie pomocy społecznej, w tym udzielanie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin. 2 . Działalność wychowawcza, oświatowa, kulturalna i edukacyjna. 3 . Organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i rodzin. 4 . Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 5 . Promowanie i organizacja pracy wolontariatu. 6 . Ochrona i promocja zdrowia w aspekcie psychicznym, fizycznym i duchowym. 7 . Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa. 8 . Podtrzymywanie tradycji narodowej i rozwijanie świadomości społecznej, religijnej i kulturowej. 9 . Podejmowanie działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 10 . Działalność charytatywna. 11 . Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. 12 . Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 13 . Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Dane naszego OPP: