Kilka słów o naszej organizacji:

Celem stowarzyszenia jest wspieranie inicjatyw w zakresie: pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans, działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, nauki, oświaty, edukacji i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Dane naszego OPP: