Kilka słów o naszej organizacji:

1 \) Propagowanie rozwoju kultury fizycznej i sportu. 2 ) Wspieranie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia. 3 ) Wspieranie edukacji i wypoczynku dzieci i młodzieży. 4 ) Popularyzacja i rozwój piłki ręcznej i jej odmian na obszarze objętym zakresem działania. 5 ) Pomoc rodzinom wielodzietnym, patologicznym oraz słabo sytuowanym finansowo w kształceniu i wychowaniu sportowym dzieci i młodzieży.

Dane naszego OPP: