Katalog ulg podatkowych w 2022 r. został znacząco rozbudowany. Nowe ulgi dotyczą wyłącznie odliczeń od dochodu. Wyjątkiem jest ulga dla samotnego rodzica, która zastąpiła obowiązujące w 2021 r. rozliczenie się wspólnie z dzieckiem jako samotny rodzic i co do zasady jest mniej korzystna od tej metody rozliczenia.

Rodzaj odliczenia Max odliczenie Wymagane dokumenty Dodatkowe warunki Załącznik (poz.) Deklaracja
Prorodzinna (na dzieci) 1112,04/ rok na 1 dziecko - warunek dochodów; 1112,04/rok na 2 dziecko; 2000,04 na 3 dziecko; 2700 na 4 i kolejne dziecko Akt urodzenia, prawo opieki nad dzieckiem Nie rozliczysz jej od podatku wynikającego z deklaracji PIT-28 i PIT-36L PIT/O, PIT-36 PIT-37
ulga dla samotnego rodzica 1.500 zł  Akt urodzenia, prawo opieki nad dzieckiem     PIT-37, PIT-36
Za pracę za granicą (abolicyjna) Kwota podatku z zagranicy  Dokument z zagranicy (odpowiednik PIT-11) maksymalne odliczenie 1360 zł; w przypadku pracujących offshore (dochody te są osiągane z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw) - ulga bez limitu kwotowego PIT/O PIT-36 PIT-37 PIT-28 PIT-36L
Rodzaj odliczenia Max odliczenie Wymagane dokumenty Dodatkowe warunki Załącznik (poz.) Deklaracja
Ulga dla klasy średniej 0,3-191 zł miesięcznie, w zależności od przychodu   umowa o pracę, działalność gospodarcza, limit przychodów brutto:  68 412 - 133 692   PIT-37, PIT-36
Ulga termomodernizacyjna 53.000 zł Faktury z podatkiem VAT (od podatników VAT czynnych) Poniesione koszty można rozliczać do 6 lat od roku poniesienia pierwszego wydatku PIT/O PIT-36 PIT-28 PIT-36L
Darowizny na odbudowę Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie nielimitowane co do kwoty dokument potwierdzający dokonanie darowizny maksymalnie 6% dochodu łącznie z pozostałymi darowiznami PIT/O PIT-37, PIT-36, PIT-28
IKZE (konto emerytalne) wartość równa podstawie opodatkowania, nie więcej niż 6 310,80 zł (limit na 2021 r.) dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych składek   PIT/O PIT-36 PIT-37 PIT-28 PIT-36L
Koszty produkcji próbnej nowego towaru 30% poniesionych kosztów produkcji próbnej dokumentacja poniesionych kosztów maksymalnie 10% dochodu osiągniętego z działalności   PIT-36, PIT-36L
Koszty zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów 1.000.000 zł w roku podatkowym wyłącznie katalog wydatków uprawniających do odliczenia w ciągu dwóch lat dochodzi do zwiększenia sprzedaży produktu lub ekspansji na nowy rynek   PIT-36, PIT-36L
Ulga na badanie i rozwój 100%-200% kosztów poniesionych na poszczególne wydatki kwalifikowane do ulgi ewidencja kosztów kwalifikowanych oraz dowód ich poniesienia   PIT/BR PIT-36 PIT-36L
Składki ZUS W wysokości zapłaconych lub pobranych składek w 2021 RMUA lub inny dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych składek   Tylko na deklaracji PIT PIT-36 PIT-36L PIT-37 PIT-28
Zwrot nienależnych świadczeń Kwota zwrotu łącznie z podatkiem Dowód zwrotu świadczeń Nie były potrącone, wcześniej były opodatkowane PIT/O PIT-36 PIT-37 PIT-28
Ulga na leki Koszt leków minus 100 zł za miesiąc potwierdzenie wydatku (kto, komu, kiedy, ile) Zaświadczenie lekarskie o konieczności stosowania leków PIT/O PIT-36 PIT-37 PIT-28
Ulga sprzęt rehabilitacyjny W wysokości poniesionych wydatków Dowód poniesienia wydatku (kto, komu, ile, kiedy) Orzeczenie o niepełnosprawności PIT/O PIT-36 PIT-37 PIT-28
Ulga na samochód 2 280,00 zł Akt własności / współwłasności Orzeczenie o niepełnosprawności bez konieczności wskazania I i II grupy PIT/O PIT-36 PIT-37 PIT-28
składki członkowskie na rzecz związków zawodowych 300 zł rocznie  dowód wpłaty   PIT/O PIT-36. PIT-37 PIT-28
Darowizny na cele charytatywno - opiekuńcze Kościołów do 100% dochodu podatnika (bez ograniczeń dochodowych) Dokument (kto, ile, kiedy oraz potwierdzenie przyjęcia), potwierdzenie realizacji celu przez Kościół - w terminie 2 lat Bez limitu! PIT/O PIT-36 PIT-37 PIT-28 PIT-36L
Darowizny na kult - na Kościół 6% dochodu podatnika Dokument (kto, ile, kiedy oraz potwierdzenie przyjęcia) Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6% PIT/O PIT-36 PIT-37 PIT-28
Darowizny na organizacje pożytku publicznego 6% dochodu podatnika Dokument (kto, ile, kiedy oraz potwierdzenie przyjęcia) Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6% PIT/O PIT-36 PIT-37 PIT-28
Wydatki na zakup/remont zabytków 100% wydatków faktura VAT (wydatki bez VAT nieodliczane), dowód wpłaty na fundusz wspólnoty mieszkaniowej/spółdzielni danego zabytku 50% udokumentowanych wydatków, max. przez 6 lat od roku, w którym dokonano pierwszego odliczenia PIT/O PIT-36, PIT-36L, PIT-28 PIT-37
Darowizna na kulturę  50% kosztu uzyskania przychodu; wyłącznie na:instytucje kultury z rejestru; lub na działalność kulturalną uczelni artystycznych i publicznych szkół artystycznych. dokumenty księgowe potwierdzające poniesienie kosztu przysługuje prowadzącym działalność bez wskazania źródła dochodów, od których odliczenie następuje;  nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej. PIT/O PIT-36, PIT-36L
Darowizna na sport 50% kosztów poniesionych na finansowanie klubu sportowego; stypendium sportowego; imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową,  dokumenty księgowe potwierdzające poniesienie kosztu przysługuje prowadzącym działalność bez wskazania źródła dochodów, od których odliczenie następuje;  nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej. PIT/O PIT-36, PIT-36L
Na szkolnictwo wyższe i naukę 50% kosztów poniesionych na: stypendia, opłaty za studia dla zatrudnionej osoby, sfinansowanie studiów dualnych i praktyk, 6 miesięcy wynagrodzenia za praktyki dla studentów, wynagrodzenie studentom kosztów praktyk i staży.  dokumenty księgowe potwierdzające poniesienie kosztu przysługuje prowadzącym działalność bez wskazania źródła dochodów, od których odliczenie następuje;  nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej. PIT/O PIT-36, PIT-36L
Krwiodawcy 6% dochodu podatnika Potwierdzenie stacji krwiodawstwa Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6% PIT/O PIT-36 PIT-37 PIT-28
Osocze 350 zł / l. max. rocznie 8750 zł Zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa o ilości i terminie oddanego osocza Brak PIT/O PIT-36 PIT-37 PIT-28
Darowizna na cele edukacji zawodowej 6% dochodu podatnika Umowa darowizny składników majątku (darowizna pieniężna nie może być odliczana) Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6%; musi być przekazana wyłącznie na szkoły prowadzącej szczególny profil edukacji PIT/O PIT-36 PIT-36L PIT-37 PIT-28
Darowizna na cele walki z COVID-19 do 100% dochodu podatnika (bez ograniczeń co do dochodu podatnika) od 100 do 200% wartości darowizny Umowa darowizny składników majątku Darowizna przekazywana za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego - pisemna informacja o miesiącu przekazania środków pochodzących z darowizny oraz nazwie podmiotu,, który ją ostatecznie otrzymał do 100% dochodu podatnika; nie sumuje się ich z pozostałymi darowiznami w celu ustalenia limitu odliczeń podatkowych PIT/O PIT-36 PIT-36L PIT-37 PIT-28
Darowizna tabletów i laptopów na rzecz jednostek prowadzących placówki oświatowe do 100% dochodu podatnika (bez ograniczeń co do dochodu podatnika) od 100 do 200% wartości darowizny Umowa darowizny składników majątku (darowizna pieniężna nie może być odliczana) Darowizna przekazywana za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego - pisemna informacja o miesiącu przekazania środków pochodzących z darowizny oraz nazwie podmiotu,, który ją ostatecznie otrzymał do 100% dochodu podatnika; nie sumuje się ich z pozostałymi darowiznami w celu ustalenia limitu odliczeń podatkowych PIT/O PIT-36 PIT-36L PIT-37 PIT-28
Internet 760,00 zł Dokument (kto, komu, ile, za co zapłacił) Nie więcej niż poniesione wydatki, tylko dwa bezpośrednio następujące po sobie lata PIT/O PIT-36 PIT-37 PIT-28
Odliczenie - strata podatkowa 1) maksymalnie 50% dla strat z 2018 i lat wcześniejszych 2) 100% straty z 2019 r. i 2020 r. jeśli nie przekracza 5 mln zł, a gdy jest wyższa do 50% tej nadwyżki do odliczenia rocznie 3) strata z 2021 spowodowana COVID-19 (w wysokości do 5 mln zł) w sytuacji spadku przychodów o co najmniej 50% może być rozliczona wstecznie w deklaracji za 2020 r. 1) Strata wykazana i rozliczana w PIT za poprzednie lata 2) strata z 2021 spowodowana COVID-19 (w wysokości do 5 mln zł) w sytuacji spadku przychodów o co najmniej 50% może być rozliczona wstecznie w deklaracji za 2020 r. Straty podatkowe można odliczać w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. PIT/O PIT-36 PIT-36L PIT-28
Ulga na złe długi Wartość nieopłaconych wierzytelności, które zwiększyły przychód podatkowy  Dokument potwierdzający termin do zapłaty Odliczenie w roku, w którym minęło 90 dni od terminu zapłaty wskazanego na fakturze lub umowie PIT/WZ PIT-36 PIT-36L PIT-28
Na nabycie/objęcie akcji w alternatywnej spółce inwestycyjnej  50% wydatków poniesionych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji).  Dowód zakupu do wysokości nieprzekraczającej 250 000 zł w roku podatkowym; udziały muszą być posiadane co najmniej 24 miesiące   PIT-36, PIT-36L
Na nabycie terminala płatniczego 2500 zł w roku dla zwolnionych z obowiązku posiadania kasy fiskalnej lub 1000 zł w roku podatkowym  Dowody zakupu oraz wykonanych usług na nabycie terminala płatniczego oraz związane z obsługą transakcji płatniczych przy jego użyciu poniesione w roku rozpoczęcia przyjmowania płatności przy jego użyciu i w roku następującym.   PIT-36, PIT-36L, PIT-28
2022-03-28

Nowy ład - zmiany 2022; stawka podatku, odliczanie zdrowotnej, rozliczenie z dzieckiem

Począwszy od 1 lipca 2022 r. spodziewać się należy zmian w treści przepisów o podatku PIT i CIT. Przeczytaj jakie to zmiany.

2022-03-23

Ulga dla klasy średniej we wspólnym opodatkowaniu małżonków

Dowiedz się więcej o rozliczaniu ulgi dla klasy średniej wspólnie z małżonkiem. Zobacz przykłady rozliczeń.

2022-03-22

Import e-Deklaracji do Programu e-pity już możliwy!

System e-Deklaracje - podatki.gov.pl wkrótce przestanie działać. Upewnij się, że zachowasz swoje dane oraz dokumenty importując je do programu e-pity.

Wspieramy OPP

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję