Nowy Polski Ład wprowadza nową kategorię “kosztów dla klasy średniej”, modyfikuje też limit kosztów autorskich 50% oraz zezwala na stosowanie 20% przez osoby wykonujące obowiązki społeczne i obywatelskie.

Koszty ryczałtowe obowiązujące w 2022 roku

Koszty – pracownik miejscowy 2022

ryczałt dotyczący stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

 

Miesięczny

roczny - dla całego 2022 roku

Jedna umowa

250 zł

Nie mogą przekroczyć 3000 zł

Wiele umów

4500 zł

Podwyższenie kosztów możliwe na podstawie imiennych biletów okresowych na przejazdy do pracy koleją, autobusem, promem lub środkami komunikacji miejskiej, przy czym pracodawca nie dokonał zwrotu tych kosztów.

Program e-pity 2021 uwzględnia wszystkie zmiany w rozliczeniach PIT 2022.

Nie wiesz jak zmiana kosztów uzyskania, skali podatkowej i kwoty wolnej w PIT 2022 wpłyną na Twój podatek do zapłaty w 2022 r.? Jakie koszty zastosować? Czy Twój podatek będzie wyższy czy niższy, co z Twoimi ulgami i odliczeniami? Jakie załączniki musisz wypełnić? Wylicz PIT od razu w Programie e-pity 2021, który uwzględnia wszystkie zmiany w rozliczeniach e-PIT 2022 >>

Koszty – pracownik zamiejscowy*

ryczałt dotyczący stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

 

Miesięczny

roczny - dla całego 2022 roku

Jedna umowa

300 zł

 3600 zł

Wiele umów

5400 zł*

*pod warunkiem, że pracownik nie otrzymuje dodatku za rozłąkę oraz nie dochodzi do zwrócenia mu wydatków za dojazd

Podwyższenie kosztów możliwe na podstawie imiennych biletów okresowych na przejazdy do pracy koleją, autobusem, promem lub środkami komunikacji miejskiej, przy czym pracodawca nie dokonał zwrotu tych kosztów.

sprawdź kalkulatory wynagrodzeń w 2022 - nowy Polski Ład

Koszty (ulga) dla klasy średniej

Ulga wyliczana jest jako iloczyn przychodów (kwoty brutto) i odpowiedniego wskaźnika:

 1. (A x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68 412 zł i
  nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł,
 2. (A x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego
  kwoty 133 692 zł

A - oznacza uzyskane przez podatnika w roku podatkowym przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy.

Przeczytaj więcej o uldze dla klasy średniej

Przychody brutto

Wartość ulgi

68.411,99 zł

nie przysługuje

od 68 412 zł do 102 588 zł,

 

(przychód x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17

od 102 588,01 zł do 133 692 zł

(przychód x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł

133,692,01 zł

nie przysługuje

*kwoty przychodu nie są zaokrąglane do pełnych złotych

Koszty twórców i artystów 2022 - koszty 50%

Koszty z tytułu zapłaty:

 • za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego
 • opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną,
 • za korzystanie lub rozporządzanie przez twórców prawami autorskimi (artystów wykonawców odpowiednio z praw pokrewnych).

– wynoszą 50% uzyskanego przychodu, przy czym nie mogą one przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej. W 2022 r. łączne koszty autorskie nie mogą przekroczyć 120.000 zł.

 

2022

2021

przychód autorski*

240.000 zł

171 056 zł

koszty autorskie*

120.000 zł

85.528 zł

*w przypadku zapłaty za korzystanie lub rozporządzanie przez twórców prawami autorskimi (artystów wykonawców odpowiednio z praw pokrewnych) przychód w celu ustalenia kosztów jest obniżany o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód

Koszty 20%

Koszty 20% przychodu po odjęciu od nich pobranych w danym miesiącu składek emerytalnych, rentowych i chorobowych, ustalane są jako 20% ich podstawy z następujących rodzajów przychodów:

 • otrzymywanych od czynności osób pełniących obowiązki społeczne lub obywatelskie, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek (do 2022 r. koszty te ustalano jako limitowane , ryczałtowe),
 • z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych,
 • z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi,
 • osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności (np. biegli w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym) oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych,
 • z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej,
 • przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od: a) przedsiębiorcy b) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością, c) przedsiębiorstwa w spadku – z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz w ramach umów o zarządzanie.

Koszty podatkowe menedżerskie, zarządcze

Koszty – umowy menedżerskie, funkcje w organach spółek

Rodzaj przychodów, podstawa ustalenia

1 umowa

Więcej umów

Osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych;

250 zł

miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 3000 zł,

4500 zł

Na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej

250 zł

miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 3000 zł,

4500 zł

*nie ma możliwości podwyższenia kosztów, nawet jeśli faktycznie ponoszone są powyżej kwoty ryczałtu

Brak jakichkolwiek kosztów podatkowych

Ze wszystkich tytułów wskazanych powyżej jako 20% oraz z tytułu czynności menedżerskich i zarządczych, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł – podatek wynosi 17% przychodu i nie określa się żadnych kosztów. Wynoszą one 0 zł, nie przysługuje również ulga (koszty) dla klasy średniej.

2022-03-28

Nowy ład - zmiany 2022; stawka podatku, odliczanie zdrowotnej, rozliczenie z dzieckiem

Począwszy od 1 lipca 2022 r. spodziewać się należy zmian w treści przepisów o podatku PIT i CIT. Przeczytaj jakie to zmiany.

2022-03-23

Ulga dla klasy średniej we wspólnym opodatkowaniu małżonków

Dowiedz się więcej o rozliczaniu ulgi dla klasy średniej wspólnie z małżonkiem. Zobacz przykłady rozliczeń.

2022-03-22

Import e-Deklaracji do Programu e-pity już możliwy!

System e-Deklaracje - podatki.gov.pl wkrótce przestanie działać. Upewnij się, że zachowasz swoje dane oraz dokumenty importując je do programu e-pity.

Wspieramy OPP

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję