Uwaga: Jesteś w archiwalnej wersji poradników rozliczeń PIT za 2012 rok!

Program e-pity za 2012 r. znajdziesz tutaj. Aktualne poradniki w ABC Podatki.

 

Podatnik Jan Kowalski od 1 lipca do końca roku pracował zatrudniony na umowę o pracę w firmie „Przedsiębiorstwo wielobranżowe Jan Nowak”. Umowa zawarta była 1 czerwca z datą rozpoczęcia jej obowiązywania 1 lipca (dzień rozpoczęcia wykonywania pracy). Nie jest to pierwsza praca Kowalskiego. Pracodawca za rok podatkowy 2012 składa do Urzędu Skarbowego PIT-4R – do 31 stycznia 2013 r. oraz PIT-11, który przekazuje do Urzędu Skarbowego oraz pracownikowi Kowalskiemu do 28 lutego 2013 r.

Wypełnienie PIT-11

W poz. 1 należy wpisać numer identyfikacji podatkowej NIP pracodawcy czyli płatnika, który wypełnia PIT-11.

Nowak wpisuje: 999-999-999-99 (faktyczny numer NIP Nowaka, pracodawcy).

Każdy pracodawca w związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, ewentualnie wcześniej, otrzymuje własny numer NIP. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy samodzielnie obliczają zaliczki na ten podatek lub samodzielnie opłacają go w formach zryczałtowanych, dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego nie później niż w terminie złożenia pierwszej deklaracji dotyczącej tej zaliczki albo dokonania wpłaty zryczałtowanego podatku. Przedsiębiorca Nowak wpisuje więc własny numer NIP. osoba fizyczna, która posiada już NIP - musi w związku z rozpoczeciem prowadzenia działalności - dokonać zgłoszenia numeru NIP (zgłoszenia aktualizacyjnego).

Poz. 2-3 nie wypełniamy, dane te wypełniają pracownicy urzędu skarbowego.

W poz. 4 wpisujemy rok, za któryt składamy PIT-11. Dla pracodawcy istotna w tym przypadku jest data rozpoczęcia wykonywania pracy, nie data podpisania umowy. Pamiętaj – okres, w którym pracodawca obowiązany jest odprowadzać zaliczki, zaczyna się już z dniem nawiązania stosunku pracy, a nie np. dwudziestego dnia następnego miesiąca w stosunku do miesiąca nawiązania tego stosunku. A zatem w żadnym wypadku data w poz. 4 nie może być też późniejsza niż pierwsza wypłata (chyba, że wystąpiła zaliczka, o któej była mowa w umowie).

Wpisujemy: 2012

W poz. 5 wpisać należy urząd skarbowy, do którego adresowany jest PIT-11. Informację należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podatnika - pracownika Kowalskiego. Niemniej Kowalski mieszka w tej samej miejscowości, w której mieści się zakład pracy. A zatem faktycznie informacja trafi do urzędu właściwego miejscowo dla podatnika i płatnika. Wystarczające jest określenie nazwy urzędu, jego położenie (adres) jest zbędne.

Wpisujemy: URZĄD SKARBOWY W BYDGOSZCZY

Poz. 6 – cel składania PIT-11. Z racji tego, że w danym roku podatkowym przedsiębiorca składa PIT-11 za Kowalskiego po raz pierwszy, zakreśla pole nr 1. Błędne wskazanie danych w informacji, eliminowanie jakichkolwiek pomyłek, również obliczeniowych, spowoduje, że właściwe będzie oznaczenie pola nr 2.

W części B wpisujemy dane płatnika - pracodawcy. Dane powinny być aktualne oraz ustalone zgodnie z danymi w NIP pracodawcy.

W poz. 7 płatnik wskazuje własny status prawny. Osoba fizyczna zawsze zaznacza pole nr 2. Pozostali płatnicy niebędący osobami fizycznymi zaznaczają pole nr 1. Nowak prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, zatem właściwe będzie dla niego pole nr 2.

W poz. 8 - 9 wpisywane są dane wzależności od formy prawnej wykonywania działalności, stąd poz 8 zawiera nazwę i REGON podmiotu (płatnik niebędący osobą fizyczną), natomiast poz. 9 - nazwisko, pierwsze imię i datę urodzenia (płatnik - osoba fizyczna).

Wpisujemy: NOWAK JAN, 23.13.1980 r.

W poz. 10-19 należy podać adres zamieszkania osoby fizycznej, płatnika. Zawsze wpisuje się tu adres miejsca zamieszkania zgodny ze zgłoszonym w ewidencji podatników na druku NIP-1.

W poz. 10 wpisujemy kraj: RZECZPOSPOLITA POLSKA

W poz. 11 wpisujemy województwo: KUJAWSKO-POMORSKIE

W poz. 12 wpisujemy powiat: BYDGOSKI

W poz. 13 wpisujemy gmina: BYDGOSZCZ

W poz. 14 wpisujemy ulicę: KALISKA

W poz. 15 wpisujemy numer domu: 12

W poz. 16 wpisujemy numer lokalu: –

W poz. 17 wpisujemy miejscowość: BYDGOSZCZ

W poz. 18 wpisujemy kod pocztowy zgodnie ze spisem Poczty Polskiej: 56-560

W poz. 19 wpisujemy pocztę zgodnie ze spisem Poczty Polskiej. Decydująca jest zawsze właściwość miejscowa urzędów pocztowych. Wpisujemy: BYDGOSZCZ.

C. Dane podatnika

C.1. Dane identyfikacyjne

W poz. 20 wpisz numer PESEL podatnika, jeżeli rozliczasz nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, w przeciwnym wypadku wpisz NIP takiego podatnika. W przypadku, gdy masz do czynienia z prywatną umową osoby, która oprócz tego wykonuje działalność gospodarczą - możesz zastosować jej numer PESEL (ale tylko w przypadku, gdy tak wynika z oświadczenia pracownika, zleceniobiorcy itp.) Na nim spoczywa obowiązek poinformowania płatnika o prawidłowym iodenntyfikatorze.

 

Uwaga 

Identyfikacja powinna być zgodna ze stanem faktycznym. Zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 6 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. 2004, nr 269, poz. 2681) w sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych podatnicy mają obowiązek podawać identyfikator podatkowy na żądanie płatników oraz inkasentów podatków i niepodatkowych należności budżetowych. Podatnik - pracownik - ma zatem obowiązek podać te dane na oświadczeniu lub ankiecie pracowniczej, na co zezwalają m.in. przepisy prawa pracy. Art. 22(1) ust. 2 ustawy - kodeks pracy wskazuje, że pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania, niezależnie od danych osobowych, numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL). Podatnik lub płatnik, który wbrew obowiązkowi nie podaje numeru identyfikacji podatkowej lub podaje numer nieprawdziwy podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Podatnik, który podałby zatem numer PESEL, mimo prowadzenia działalności gospodarczej, podlega odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. To samo ma miejsce w przypadku nieaktualizowania danych.

W poz. 21 wpisujemy nazwisko podatnika: KOWALSKI

W poz. 22 wpisujemy pierwsze imię podatnika: JAN

W poz. 23 wpisujemy datę urodzenia podatnika: dzień-miesiąc-rok, cyfry mniejsze niż 10 można poprzedzić zerem:

Wpisujemy: 01-03-1980

W poz. 24 wpisujemy numer PESEL: 80030105067

C.2. Adres zamieszkania

W poz. 24 wpisujemy kraj: RZECZPOSPOLITA POLSKA

W poz. 25 wpisujemy województwo: KUJAWSKO-POMORSKIE

W poz. 26 wpisujemy powiat: BYDGOSKI

W poz. 27 wpisujemy gmina: BYDGOSZCZ

W poz. 28 wpisujemy ulicę: BYDGOSKA

W poz. 29 wpisujemy numer domu: 13

W poz. 30 wpisujemy numer lokalu: 2

W poz. 31 wpisujemy miejscowość: BYDGOSZCZ

W poz. 32 wpisujemy kod pocztowy zgodnie ze spisem Poczty Polskiej: 56-560

W poz. 33 wpisujemy pocztę zgodnie ze spisem Poczty Polskiej. Decydująca jest zawsze właściwość miejscowa urzędów pocztowych. Wpisujemy BYDGOSZCZ.

D. Informacja o kosztach uzyskania przychodu z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

Kowalski pracował 6 miesięcy, przysługują mu zatem koszty uzyskania przychodów w kwocie 6x111,25 zł.

Płatnik Nowak zatrudniał daną osobę tylko na jednej umowie o pracę naraz, w poz. 35 płatnik zaznacza kwadrat nr 1.

E. Dochody podatnika, pobrane zaliczki oraz pobrane składki

Zatrudnienie Kowalskiego dotyczy wyłącznie stosunku pracy. A zatem płatnik wypełnia wyłącznie poz. 35 - 39.

W poz. 35 Nowak wpisuje kwotę przychodów łącznie z podatkiem, jak na liście płac, bez potrąceń. Kwota wypłacona za grudzień 2012 r. w styczniu 2013 r. wchodzi do PIT-11 za 2013 r., natomiast PIT-11 za 2012 r. obejmie przychody jedynie za miesiące lipiec - listopad.

Nie wpisujemy tam przychodów zwolnionych z podatku oraz od których nastąpiło zaniechanie poboru podatku. W związku z tym, że Kowalski wyjeżdżał w delegację, świadczenia zwolnione z podatku z tego tytułu nie będą uwzględnione wśród przychodów z poz. 36 PIT-11.

W poz. 36 uwzględniamy łączną wartość kosztów uzyskania przychodów za dany rok podatkowy. Z racji tego, że podatnik rozlicza się wyłącznie za 6 miesięcy, ujmujemy koszty za całe 6 miesięcy. Koszty uwzględniamy za pełne 6 miesięcy, mimo że przychody rozliczane będą tylko za 5 miesięcy (przychód z grudnia wprowadzamy w PIT-11 za 2013 r.).

W poz. 37 wpisujemy dochód, czyli przychód z poz. 36 po odjęciu kosztów z poz. 37:

W poz. 38 wpisujemy kwoty wolne od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

UWAGA: podatnik mimo rozliczania diet i innych kwot uzyskanych w czasie delegacji zwolnionych z opodatkowania nie wskazuje ich w poz. 38. Wprowadziłby wyłącznie kwoty zwolnione wynikające z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

W poz. 39 wpisujemy zaliczkę pobraną przez płatnika w danym roku podatkowym.

UWAGA: jeżeli wynagrodzenie za grudzień wypłacone jest 10 stycznia, nie ujmujemy zaliczki za grudzień.

W poz. 75 wpisujemy składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe) potrącone przez płatnika. Płatnik wprowadza wyłącznie składki pobrane, a nie naliczone. Składki za grudzień pobrane w styczniu płatnik ujmuje w deklaracji PIT-11 za 2013 r.

W poz. 77 wpisujemy składki na ubezpieczenie zdrowotne potrącone przez płatnika.

Płatnik wprowadza wyłącznie składki pobrane, a nie naliczone. Składki za grudzień pobrane w styczniu płatnik ujmuje w deklaracji PIT-11 za 2013 r.

Nowak wpisuje nie całość pobranej składki (9% podstawy opodatkowania), lecz 7,75% tej podstawy.

Kowalski nie pracował za granicą, a płatnik nie odprowadzał za niego składek za granicą. Poz. 76 i 78 pozostawia się puste.

F. Informacja o przychodach zwolnionych od podatku oraz o załączniku pozostawiamy puste, płatnik w tym przypadku nie ma obowiązku wypełnienia tej części deklaracji

G. Oświadczenie płatnika lub osoby odpowiedzialnej za obliczenie i pobranie podatku

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (np. spółki cywilne, jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne), będące płatnikami lub inkasentami są obowiązane wyznaczyć osoby, do których obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot, a także zgłosić właściwemu miejscowo organowi podatkowemu imiona, nazwiska i adresy tych osób. Zgłoszenia należy dokonać w terminie wyznaczonym do dokonania pierwszej wpłaty, a w razie zmiany osoby wyznaczonej w terminie 14 dni od dnia, w którym wyznaczono inną osobę.

Informację podpisuje płatnik, osoba upoważniona lub pełnomocnik (pełnomocnictwo to koszt 17 zł).

W poz. 82 podajemy imię osoby podpisującej PIT-11 – płatnika, osoby wyznaczonej lub pełnomocnika.

W poz. 83 podajemy nazwisko osoby podpisującej PIT-11 – płatnika, osoby wyznaczonej lub pełnomocnika.

W poz. 84 płatnik, osoba wyznaczona lub pełnomocnik składa podpis i tym samym wskazuje, że znane są jej przepisy kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za uchybienie obowiązkom płatnika.
 

Wspieramy OPP

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję