Darmowy Program do PIT/UZ

PIT/UZ - deklaracja uzupełniająca - rozliczenie nowej ulgi na dzieci 2015

Formularz przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym PIT-36 albo PIT-37 za 2015 r. korzystają z ulgi na dzieci, o której mowa w art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), a kwota przysługującego odliczenia jest wyższa od kwoty odliczonej w zeznaniu.

Jeżeli podatnik nie wnioskuje o zwrot kwoty ulgi na dziecko, bo wykorzystał ją w pełni odliczając w zeznaniu podatkowym – nie musi składać PIT/UZ.

W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków składa się wspólny PIT/UZ. Jeżeli małżonkowie rozliczają się indywidualnie i każdy z nich korzysta z ulgi, PIT/UZ wypełnia i dołącza do swojego zeznania każdy z małżonków, podając w nim dane identyfikacyjne obojga małżonków.

Ulga na dzieci 2015 (dotyczy deklaracji składanej w 2016 r.)

Nowością w zeznaniu składanym za 2014 r. jest podwyższenie kwoty wolnej od podatku na trzecie i czwarte, a także każde kolejne dziecko, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do ulgi.

Uwaga
Tak samo jak w latach poprzednich prawo do ulgi przysługuje w związku z wykonywaniem władzy rodzicielskiej; funkcją opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało lub opieką jako rodzina zastępcza na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. Ulga dotyczy:

  • małoletnich dzieci,
  • dzieci bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • dzieci pełnoletnich do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu:
  • według skali lub
  • z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część

- w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Wszystkie inne warunki konieczne, by skorzystać z ulgi, obowiązujące dotychczas, znajdziesz w poradniku ulga prorodzinna.

Kwota za pierwsze dziecko wynosi 92,67 zł ulgi za każdy miesiąc przy czym prawo do ulgi zależy od wysokości zarobków rodziców lub opiekunów. W przypadku dwójki dzieci ulga wynosi 92,67 zł miesięcznie na każde z dzieci, jednak nie ma znaczenia ile rodzice lub opiekunowie zarabiają. Dla rodziców lub opiekunów wychowujących troje dzieci - kwota ulgi na pierwsze i drugie dziecko wynosi 92,67 zł, a na trzecie - 166,67 zł miesięcznie (do roku 2013 było to 139,01 zł). Jeszcze więcej otrzymają wychowujący czwórkę lub więcej dzieci - kwota ulgi na pierwsze i drugie dziecko wynosi wówczas 92,67 zł, a na trzecie - 166,67 zł miesięcznie (do roku 2013 było to 139,01 zł), a na czwarte i kolejne dzieci 225 zł miesięcznie.

Rodzice dzieci łączna wartość ulgi

Przez cały rok 2015 wychowywaliśmy

Łącznie przysługuje nam ulga w wysokości

1 dziecko

1112,04

2 dzieci

2224,08

3 dzieci

4224,12

4 dzieci

6924,12

5 dzieci

9624,12

6 dzieci

12324,12

Z ulgi na dzieci tak jak dotychczas mogą korzystać łącznie oboje małżonkowie lub opiekunowie dziecka – wykorzystując ją w całości u jednego z nich, w połowie u jednego i drugiego lub w innej dowolnej proporcji. Jedyna, na co należy zwrócić uwagę, to by łączna wartość ulgi nie przekroczyła przysługującego limitu oraz przy jednym dziecku – by rodzice nie posiadali zbyt wysokich dochodów.

Ulga na dzieci odliczana jest od podatku. Dotychczas zatem podatnik musiał posiadać wystarczająco duże zarobki, od których musiał płacić podatek, by z niej w ogóle korzystać.

Możliwy jest również zwrot  niewykorzystanej kwoty ulgi w sytuacji, gdy przysługuje ona, lecz rodzice (opiekunowie) nie posiadają wystarczających dochodów, w konsekwencji czego ich podatek do zapłaty jest niski i nie mają od czego odliczyć ulgi na dzieci. W takiej sytuacji mogą oni wnioskować (na druku PIT/UZ) o zwrot nieodliczonej nadwyżki ponad kwotę, którą odliczyli lub też o całą wartość ulgi na dziecko, w przypadku gdyby ich podatek wynosił zero złotych.

Istnieje jednak limit, do wysokości którego rodzice (opiekunowie) mogą odzyskać kwotę ulgi nie mogąc odliczyć jej od podatku. Zwrot kwoty ulgi przysługuje bowiem maksymalnie do wartości składek ZUS oraz zdrowotnych opłaconych lub pobranych od podatnika, rozliczanych w danym roku w jego deklaracji PIT-37 lub PIT-36. Chodzi o składki podlegające odliczeniu przez podatnika oraz jego małżonka. Jeżeli rozliczają się oni również na drukach PIT-28 lub PIT-36L i w tych deklaracjach odliczali jakieś składki ZUS lub zdrowotne, to ich wartość obniża wcześniejszą sumę składek z deklaracji PIT-36 i PIT-37.

Przykład

Jan Kowalski i jego małżonka Janina Kowalska mają łącznie do odliczenia ulgę na dzieci w wysokości 6000 zł. Podatek Jana Kowalskiego wynikający z PIT-37 wynosi 1000 zł, podatek z zeznania Pani Janiny Kowalskiej wynikającej z PIT-36 to 1500 zł. Łączna wartość składek ZUS wynosi 3000 zł. Dodatkowo Pan Jan składa PIT-28, w którym odliczał ZUS w kwocie 1000 zł. Odejmując od 3000 zł kwotę 1000 zł, małżeństwo posiada limit zwrotu ulgi 2000 zł.
Od łącznej kwoty podatku, czyli 2500 zł małżeństwo odjęło ulgę 6000 zł. Pozostało im 3500 zł niewykorzystanej ulgi Limit ZUS wynosi 2000 zł, tyle zatem mogą oni uzyskać z powrotem. Nie będą mogli natomiast odzyskać 1500 zł – kwota ta nie przechodzi również do odliczenia w zeznaniu w następnym roku. 

UWAGA - zwrot niewykorzystanej ulgi, a świadczenia rodzinne!

Otrzymana przez podatnika kwota niewykorzystanej ulgi będzie miała wpływ przy ustalaniu dochodu rodziny podatnika dla potrzeb ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych. Dochodem dla celów świadczeń rodzinnych będą m.in. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Będą nimi również kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8–10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (czyli w ramach zwrotu niewykorzystanej kwoty ulgi prorodzinnej).

Pamiętaj, że korzystając z programu e-pity możesz zaznaczyć opcję, która zabezpieczy Cię przed utratą świadczeń rodzinnych. Dzięki tej opcji możesz w programie zaznaczyć, że ze względu na pobierane świadczenia rodzinne nie chcesz korzystać ze zwrotu niewykorzystanej kwoty ulgi.

Jak wykazać ulgę na dzieci w PIT/O oraz wniosek o zwrot PIT/UZ

Zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi można wpisać w PIT/O i PIT/UZ automatycznie, korzystając z programu e-pity. Tym niemniej nalezy znać podstawowe zasady, na jakich on przysługuje oraz jak powinien zostać w deklaracjach rocznych wykazany. 

W załączniku PIT/O do deklaracji PIT wykazać należy niepełną wartość ulgi na dzieci, lecz jedynie tę część, która podlega odliczeniu od podatku. Suma odliczeń z części C załącznika PIT/O nie może być bowiem wyższa niż kwota podatku do zapłaty w deklaracji PIT-36 lub PIT-37. Suma kwot odliczanych od podatku z załącznika PIT/O przenosi się do części I deklaracji PIT-36 lub do części F deklaracji PIT-37. Kwoty te przepisuje się z PIT/O zatem nie mogą być wyższe niż kwota wykazanego w tych deklaracjach podatku.  Pozostałą wartość przysługującej ulgi wykazuje się w poz. 12 i 13 druku PIT/UZ. W pozycjach tych wpisuje się różnicę między pełną wartością przysługującej ulgi a kwotą, która uległa odliczeniu w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37. Osobno należy wpisać kwoty różnicy, które przysługują podatnikowi i osobno – jego małżonkowi. Następnie kwoty wskazane w tych polach porównać należy z wpisanymi w pozycjach 10 i 11 tego druku odliczanymi składkami ZUS.

Należy wpisać kwotę składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a oraz art. 27b ust. 1 i 2 ustawy, tj. zapłaconych w roku podatkowym i podlegających odliczeniu (wykazanych przez płatnika lub samodzielnie wpłaconych do ZUS lub zagranicznych systemów ubezpieczeń), pomniejszonych o składki odliczone w PIT-36LPIT-28 lub wykazane jako odliczone w PIT-16A lub PIT-19A. W przypadku obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka, rodziców zastępczych, którzy pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, należy wypełnić zarówno poz. 10 jak i poz. 11. Zasada ta obejmuje również podatnika, który zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego.

Łączną dla obu małżonków kwotę różnicy między 12 i 13 a 10 i 11 wpisuje się w poz. 14. Jest to faktyczna wartość niewykorzystanej ulgi, o jaką wnioskuje się do urzędu, by ten przekazał podatnikowi.

W przypadku obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka, rodziców zastępczych, którzy pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, składających odrębne zeznania PIT-36 albo PIT-37, suma kwot z poz. 14 PIT/UZ każdego z małżonków, nie może przekroczyć sumy kwot z poz. 10 i 11 (kwot składek ZUS i zdrowotnych). Na podstawie art. 72 § 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), kwotę obliczoną zgodnie z art. 27f ust. 8-10 ustawy traktuje się na równi z nadpłatą.

Kwotę z poz. 14 dodaje się do kwoty nadpłaty podatku rocznego – wskazanej w poz. 17 PIT/UZ lub odejmuje od podatku do zapłaty wynikającego z zeznania rocznego PIT-36 lub PIT-37 – wskazanej w poz. 15. Ostateczną kwotę, która przysługuje podatnikowi wykazuje się w poz. 18 PIT/UZ.