Program do e-Deklaracji

Kody weryfikacji statusu w systemie e-deklaracje.gov.pl

Program e-pity automatycznie obsługuje wysyłkę deklaracji do systemu e-deklaracje.gov.pl podając użytkownikowi odpowiednie komunikaty otrzymane z systemu Ministerstwa Finansów. Dla bardziej dociekliwych i poszukających podatników poniżej przedstawiamy pełną listę komunikatów statusu wysyłki z systemu e-deklarajce.gov.pl z objaśnieniami: 

100 - Błędny komunikat SOAP -  deklaracja nie została wysłana
Usługi Web Services (w tym serwis e-Deklaracje) wykorzystują protokół wywoływania zdalnego dostępu do obiektów SOAP (Simple Object Access Protocol). Ten status wysyłki świadczy o wysłaniu do serwisu e-Deklaracje komunikatu niezgodnego ze standardem.

101, 102 – Proszę o ponowne przesłanie żądania UPO
Deklaracja nie została wysłana, trzeba ponownie ją wysłać.

200 - Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO
Dokument został przyjęty przez system e-Deklaracje i zostanie przekazany do Urzędu Skarbowego wskazanego w tym dokumencie. Weryfikacja dokumentu nie wykazała błędów. Dla dokumentu zostało wystawione Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

300 - Brak dokumentu
W systemie e-Deklaracje nie został zarejestrowany dokument wskazany w przesłanym żądaniu (z podanym numerem referencyjnym). Deklaracja nie została wysłana, należy ponowić wysyłkę.

301 - Dokument w trakcie przetwarzania, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu.
Dokument został zapisany w systemie e-Deklaracje i oczekuje na weryfikację formalną. Po pomyślnej weryfikacji dokument może otrzymać status 302, 303 lub od razu status 200. W razie wykrycia jakichś błędów pojawi się inny kod błędu. Trzeba będzie najpierw poprawić błąd w deklaracji i potem ponownie ją wysłać.

302 – Dokument wstępnie przetworzony, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu
Dokument przeszedł weryfikację formalną i oczekuje na ponowną weryfikację z listą CRL (unieważnionych certyfikatów).

303 – Dokument w trakcie weryfikacji podpisu, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu
Dokument w trakcie weryfikacji podpisu elektronicznego.

Wysyłka do systemu e-Deklaracji może trwać do kilku - kilkunastu godzin, gdyż serwer MF jest mocno przeciążony. Nasz program sam pobiera  statusy e-Deklaracji i UPO wtedy, gdy na serwerze MF deklaracja otrzyma swój Status i UPO.

Można także samemu wymusić aktualizację statusów e-Deklaracji w programie, klikając w programie w menu Plik -> Ustawienia -> e-Deklaracje i następnie kliknąć w przycisk "Aktualizuj statusy e-Deklaracji"

400 - Przetwarzanie dokumentu zakończone błędem
Weryfikacja formalna dokumentu nie powiodła się - nie udało się jej poprawnie zakończyć.

401 – Weryfikacja negatywna - dokument niezgodny ze schematem xsd
Przesłany dokument nie jest zgodny z opisującym go schematem xsd, np. brak wypełnienia pozycji obowiązkowych, niewłaściwy format daty lub inny błąd wypełnienia deklaracji. Proszę wysłać zgłoszenie błędu do firmy e-file z poziomu programu przez zgłoś błąd lub mailem z załączonym komunikatem błędu, który się wyświetlił. Nasi konsultanci pomogą poprawić błąd w deklaracji i będzie można ją ponownie wysłać.

402 - Brak aktualnego pełnomocnictwa/upoważnienia do podpisywania deklaracji
Osoba składająca podpis elektroniczny pod przesłanym dokumentem nie ma stosownego pełnomocnictwa lub upoważnienia lub jest nieważne (UPL-1 lub ZAS-E). Jeśli chcą Państwo wysłać deklarację w imieniu innej osoby lub firmy oprócz certyfikatu/podpisu elektronicznego należy mieć również podpisane upoważnienie od tej osoby/firmy do wysyłki elektronicznej w formie dokumentu UPL-1. UPL-1 musi być złożony w US właściwym dla firmy/osoby, która będzie składała tą deklarację w imieniu kogoś innego. Przeczytaj jak rozwiązać Błąd 402 e-Deklaracji.

403 - Dokument z niepoprawnym podpisem
Weryfikacja podpisu elektronicznego zakończyła się negatywnie wskutek np.:

 • niezgodność standardu użytego podpisu (wymagany jest XAdES lub PKCS#7)
 • użycie podpisu z nieobsługiwanym przez system e-Deklaracje rozszerzeniem krytycznym
 • błędy w strukturze dokumentu uniemożliwiające wyodrębnienie podpisu elektronicznego
 • modyfikacja zawartości podpisanego dokumentu lub podpisu już po jego złożeniu

Proszę skontaktować się z pomocą techniczną w sprawie tego podpisu elektronicznego  szczegóły na stronie http://www.e-deklaracje.gov.pl/index.php?page=kontakt

404 - Dokument z nieważnym certyfikatem
Certyfikat związany z kluczem prywatnym użytym do złożenia podpisu elektronicznego jest nieważny – minął okres jego ważności.

405 - Dokument z odwołanym certyfikatem
Certyfikat związany z kluczem prywatnym użytym do złożenia podpisu elektronicznego został odwołany lub zawieszony i umieszczony przez centrum certyfikacji na liście odwołanych lub zawieszonych certyfikatów (lista CRL).

406 - Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą
Certyfikat związany z kluczem prywatnym użytym do złożenia podpisu elektronicznego został wydane przez centrum certyfikacji nieobsługiwane przez system e-Deklaracje.

407 - Dokument z certyfikatem z nieprawidłową ścieżką
Weryfikacja ścieżki certyfikatów (łańcucha zaufanych podmiotów certyfikujących) zakończyła się niepowodzeniem.

408 - Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie
System e-Deklaracje podjął kilkukrotną próbę przeprowadzenia formalnej weryfikacji – zakończoną negatywnie. Na skutek pojawienia się błędu, którego system nie może zakwalifikować do znanej mu kategorii, dokument jest uznany za nieprawidłowy bez możliwości wskazania jednej przyczyny błędu.

409 – Dokument zawiera niewłaściwą ilość i/lub rodzaj elementów
Zła struktura dokumentu np. próba wysłania wielu deklaracji (paczki dokumentów) w jednym komunikacie.

410 – Złożony dokument (zeznanie) bez podpisu nie może być korektą

411 – Weryfikacja negatywnaw systemie jest już złożony dokument (zeznanie) z takim identyfikatorem podatkowym
Poprawnie wypełnioną deklarację (zeznanie/wniosek) podpisaną podpisem elektronicznym nieweryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem, poprawnie zweryfikowaną i przyjętą do systemu e-Deklaracje można złożyć tylko raz. Próba wysłania kolejnej deklaracji na ten sam NIP zakończy się odebraniem z systemu e-Deklaracje statusu dokumentu : „411 – W systemie jest już dokument (zeznanie) z takim numerem NIP”. W przypadku konieczności przesłania kolejnej deklaracji (zeznania), jako cel złożenia deklaracji należy zaznaczyć opcję „korekta” w pozycji „Cel złożenia formularza”.

412 – Weryfikacja negatywna - niezgodność danych informacyjnych (np. niezgodność NIP, numeru PESEL, daty urodzenia, nazwiska, pierwszego imienia z danymi w zeznaniu)
Błąd ten oznacza, że istnieje różnica między danymi osobowymi, jakie posiada system e-deklaracje, a tymi jakie zostały wpisane na składanej deklaracji. Proszę ponownie wejść w swoją deklarację przez opcję  „Wypełnione/modyfikuj”,  a następnie przejść do etapu „Dane podatnika” i sprawdzić poprawność wpisanych danych. Proszę sprawdzić, który identyfikator jest zaznaczony, że ma się wyświetlać na deklaracji (NIP dla osób, firm prowadzących działalność, a PESEL dla pozostałych). Jeśli posiada Pan/Pani nazwisko dwuczłonowe, proszę sprawdzić czy jest wpisane ze spacjami czy bez. Czasami wystarczy skasować spacje, np. zamiast Kowalski - Iksiński wpisać Kowalski-Iksiński lub odwrotnie. Może gdzieś wkradła się jakaś literówka, spacja na początku lub na końcu w imieniu lub nazwisku, może zamiast jakiejś polskiej litery np. "ą" zostało wpisane "a". W przypadku łącznego zeznania małżonków, błąd ten może wynikać z omyłkowego wpisania NIP-u lub Peselu małżonka do danych podatnika. Proszę zapisać zmiany i kliknąć „Wybierz” przy poprawionym podatniku. Na koniec proszę ponownie spróbować wysłać deklarację.
Jeśli wszystkie dane są wpisane w deklaracji poprawnie, a mimo wszystko ten błąd nadal występuje,  proszę się skontaktować ze swoim urzędem skarbowym, aby wyjaśnić, czy mają oni dobrze wpisane wszystkie dane. Być może ktoś popełnił błąd przy ich przepisywaniu do bazy systemu e-deklaracji. Jeśli dane będą wpisane błędnie być może trzeba to będzie skorygować składając druk aktualizacji danych identyfikacyjnych ZAP-3 lub NIP-7.
Niestety jeśli nadal błąd 412 będzie się wyświetlał,  pozostaje w tym roku wysłanie deklaracji w formie papierowej i wyjaśnienie sytuacji w urzędzie skarbowym, żeby w przyszłości można już było taką deklarację wysłać elektronicznie.

413 – Dokument z certyfikatem bez wymaganych atrybutów
Certyfikat związany z kluczem prywatnym użytym do złożenia podpisu elektronicznego nie zawiera wymaganej informacji o NIP lub PESEL właściciela certyfikatu lub informacje te są zapisane w niewłaściwym formacie.

414 – Weryfikacja negatywna - błąd danych identyfikacyjnych. 

 

Zweryfikuj Twój PIT w 6 krokach teraz >

Błąd 414 informuje, że na wysyłanej e-deklaracji wystąpił jeden z poniższych błędów w danych autoryzujących.

A) Błąd w danych identyfikacyjnych przenoszonych do sekcji danych autoryzujących w zeznaniu:

 • nieprawidłowy numer PESEL lub NIP podatnika – możliwe, że wpisany został NIP pracodawcy lub identyfikator podatkowy współmałżonka, lub zamiast PESEL wpisany został NIP,
 • błąd w nazwisku podatnika np. Kowalska Nowak zamiast Kowalska - Nowak lub Kowalska-Nowak (spacje przy myślniku  mogą mieć znaczenie),
 • błąd w imieniu podatnika np. Jaeck zamiast Jacek lub wpisanie również drugiego imienia np. Jan Adam,
 • zamiast nazwiska zostało wpisane imię,
 • błędnie wpisano datę urodzenia podatnika np.: zamienione miesiące z dniami, niewłaściwy format daty (prawidłowy format daty w formularzu PDF : DD-MM-RRRR, w danych XML: RRRR-MM-DD).

B) W danych autoryzujących wpisana jest błędna kwota przychodu z zeznania lub rocznego obliczenia podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym jest składany dokument elektroniczny. Najczęstsze błędy to:

 • podawanie kwoty przychodu z bieżącego rozliczenia tj. za 2014 rok,
 • wpisywanie kwoty z zaokrągleniem do dziesiątek groszy lub pełnych złotych np.: 99.00 lub 99.10 zamiast 99.14 (kwota zaokrąglona),
 • podawanie łącznej kwoty przychodów małżonków (w przypadku wspólnych rozliczeń) powinna być tylko i wyłącznie kwota przychodu podatnika,
 • wpisywanie kwoty 0 (zero), gdy za 2013 rok podatnik nie składał zeznania na analogicznym formularzu, (np. podatnik składa za 2014 rok zeznanie PIT-36, a za 2013 rok nie dokonywał rozliczenia na takim formularzu - złożył natomiast PIT-37. W danych autoryzujących powinien podać kwotę przychodu wynikającą ze złożonego do urzędu PIT-37.

Jeśli sprawdzone zostały wszystkie dane identyfikacyjne na deklaracji i są one prawidłowe, proszę sprawdzić, czy na deklaracji w zeszłym roku był/a Pan/Pani uwzględniona/y jako podatnik, czy jako małżonek. Należy sprawdzić dokładnie, czy została prawidłowo wpisana kwota przychodu tej samej osoby z deklaracji składanej za 2013 rok, jeśli ta osoba była wpisana jako podatnik należy przepisać przychód podatnika, jeśli jako małżonek - przepisać przychód małżonka.

Proszę odszukać swoją deklarację roczną (PIT-37/36/36L itd) za 2013 rok i przepisać z niej odpowiednią kwotę:

 • PIT-37 (19) - pole 64 jeśli był podatnikiem (albo pole 95 jeżeli w zeznaniu za 2013 rok podatnik występował jako małżonek),
 • PIT-36 (19) - pole 86 jeśli był podatnikiem (albo pole 133 jeżeli w zeznaniu za 2013 rok podatnik występował jako małżonek),
 • PIT-28 (17) - pole 42,
 • PIT-36L (9) - pole 13 lub pole 18,
 • PIT-38 (9) - pole 24,
 • PIT-39 (5) - pole 20,
 • PIT-40 (19) - pole 53,
 • PIT-40A (17) – pole 33.

Ważne:

 • Nie należy przepisywać przychodów z deklaracji PIT-11, PIT-40A, PIT-8C, itp., tylko ze swojego rocznego zeznania PIT-37, PIT-36 czy innego, które było składane za 2013 rok.
 • Nie należy sumować przychodów małżonków.
 • Nie należy sumować przychodów z kilku składanych deklaracji np PIT-28, PIT-37, PIT-38.
 • Jeśli składana była korekta zaznania za 2013 rok i kwota przychodu na korekcie była inna niż na pierwszym złożonym zeznaniu, wówczas do autoryzacji wysyłki należy podać kwotę przychodu ze złożonej korekty za 2013 r.
 • W przypadku gdy za rok poprzedni nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku należy w polu kwoty autoryzującej wpisać wartość '0' (zero).

Jeśli wszystkie dane zostały wpisane poprawnie, a mimo to nadal deklaracja otrzymuje status 414, to najprawdopodobniej system e-Deklaracji Ministerstwa Finansów ma inne dane. Skontaktuj się ze swoim Urzędem Skarbowym i sprawdź, czy Twoje dane identyfikacyjne są w bazie urzędu wpisane poprawnie. W każdej chwili możesz skorygować swoje dane w systemie e-Deklaracje składając w swoim Urzędzie Skarbowym druk aktualizacji danych identyfikacyjnych ZAP-3 lub NIP-7.

Jeśli składany był PIT-37, PIT-36 lub inna e-deklaracja osoby fizycznej a nie udało się poprawić tego błędu i wysłać - niestety w tej sytuacji trzeba będzie w tym roku wydrukować deklarację i złożyć ją w US w wersji papierowej osobiście lub wysłać PIT pocztą listem poleconym.

Jeśli składany był PIT-11, PIT-8C lub inna e-deklaracja Firmy/Płatnika osoby fizycznej i nie udało Ci się poprawić błędu i wysłać - wyślij deklarację za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego (e-podpisu). W tym przypadku wymagane jest posiadanie/zakup e-podpisu oraz złożenie formularza UPL-1 w urzędzie skarbowym tej Firmy.

Ważne: Jeśli jesteś Płatnikiem dla nie więcej niż 5 podatników wyjątkowo możesz wydrukować te deklaracje i złożyć je w wersji papierowej lub wysłać pocztą, w terminie do końca stycznia.

415 – Zawartość załącznika niezgodna z deklarowaną listą plików
System e-Deklaracje negatywnie zweryfikował zawartość dołączonego załącznika (plik ZIP) do wniosku VAT-REF. Jego zawartość nie jest identyczna z listą plików podanych w treści wniosku:
podano informacje o trzech plikach w archiwum ZIP, zaś przesłano plik ZIP w którym istnieją jedynie dwa pliki. System weryfikuje ilość plików i ich nazwy, bez rozróżniania wielkości liter.
do wniosku nie dołączono załącznika w postaci pliku ZIP choć podano ich nazwy

416 – Dla tego typu deklaracji załącznik binarny nie jest dozwolony
Załączniki binarne można przesyłać jedynie dla pewnej kategorii deklaracji elektronicznych (obecnie jedynie VAT-REF może posiadać załącznik). Z pozostałymi deklaracjami nie można przesyłać załączników binarnych.

417 – Wniosek VAT-REF wymaga przynajmniej jednej z pozycji: VATRefundApplication lub ProRataRateAdjustment
W przesłanej deklaracji elektronicznej VAT-REF nie ma przynajmniej jednej z obowiązkowych pozycji VATRefundApplication lub ProRataRateAdjustment.

418 – Dla złożonej deklaracji wymagane jest użycie podpisu kwalifikowanego
Obecnie bez podpisu kwalifikowanego można przesłać jedynie zeznania roczne PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39. Pozostałe deklaracje wymagają użycia podpisu kwalifikowanego.

Dla użytkowników programu e-pity dostępna jest pomoc serwisu pod nr telefonu: 61 307 17 77, serwis@e-file.pl