wybierz temat:

Darowizny rozliczysz łatwo w programie e-pity - pobierz lub uruchom online

W rozliczeniach podatku za rok 2020 r. odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegają kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.
Każdy z nas poza zwykłymi składkami ZUS może dodatkowo gromadzić środki przeznaczone na emeryturę na co najmniej dwa sposoby. O ile indywidualne konto emerytalne (IKE) pozwala na to, by po osiągnięciu określonego wieku wypłata środków zwolniona była z podatku dochodowego, o tyle w przypadku Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) wypłaty te podlegać będą w chwili wypłaty uznaniu ich za przychód, a w konsekwencji – staną się podstawą naliczenia podatku. W ich przypadku jednak podatnik uzyskuje prawo odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty składek, wpłacane już w roku ich uiszczenia. Z jednej strony, ulga pozwala na wcześniejszą realizację kwoty zwrotu z własnego podatku, z drugiej jednak – istnieje niebezpieczeństwo, że podatnik nie będzie miał na tyle przychodów, by skorzystać z ulgi w pełnym zakresie.

Policz dokładnie ulgę na emeryturę - IKZE w Programie e-pity, zadbaj o zwrot.

Nie musisz liczyć ulgi na emeryturę - IKZE w PIT za 2020 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojej ulgi na emeryturę - IKZE i zwrotu podatku kompleksowo, także z uwzględnieniem nowej kwoty wolnej od podatku w PIT. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku do 45 dni. Ulgę na emeryturę - IKZE wylicz w Programie e-pity 2020 i wyślij Twój e-PIT 2021 online >>

Powszechne Programy Emerytalne, Powszechne Programy Kapitałowe - nie pozwalają na korzystanie z ulg podatkowych takich jak IKZE. Jest to jedyna forma oszczędzania, która obecnie pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania kwoty wydatkowanej na Indywidualne Konto Emerytalne (posiadane w ramach IKZE). 

Kto może

Odliczenia dokonuje się od podstawy opodatkowania, w konsekwencji odliczenia dokonują wyłącznie podatnicy rozliczający się:

  • Na zasadach ogólnych według skali podatkowej (PIT-37, PIT-36),
  • Rozliczając się ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28),
  • Rozliczający się liniowo (19% podatku, PIT-36L),

Nie odliczy natomiast wydatków na IKZE:

  • Stosujący kartę podatkową (PIT-16A),
  • Rozliczający przychody opodatkowane ryczałtowo umowy (np. zlecenia do 200 zł),
  • rozliczający dochody z giełdy i innych przychodów kapitałowych na PIT-38,
  • składający deklarację z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości (PIT-39).

Nie ma znaczenia, czy podatnik rozlicza się indywidualnie, czy też łącznie z małżonką lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Ważne jest jednak, że ulga dotyczy wyłącznie jego, tzn. nie może części kwoty do odliczenia przekazać na rzecz drugiego małżonka.

Nie ma znaczenia, z jakich źródeł przychodów dokonuje się odliczenia, tzn. możliwe jest odliczanie składek zarówno z tytułu zarobków uzyskiwanych z działalności gospodarczej jak i z tytułu przychodów z umowy o pracę, zlecenie, dzieło itp.

Pamiętaj - ulga na IKZE może być wykorzystywana również jeśli zostałeś w 2019 r. objęty Pracowniczymi Programami Kapitałowymi przez swojego pracodawcę. Programy oszczędzania mogą się zatem powielać a podatnicy mogą czerpać przywileje z obu tych form. 

Wyłącznie jedno IKZE

Ulga podatkowa przysługuje wyłącznie osobie fizycznej, która środki wpłaca na jedno konto IKZE. Nie ma natomiast ograniczenia, by podatnik posiadał jedno konto w ramach IKZE oraz dodatkowo konto w IKE – wówczas ma prawo korzystać z odliczenia od podstawy opodatkowania składek na IKZE a wypłata oszczędności na IKE podlega zwolnieniu z opodatkowania.

Wpłaty na rzecz małoletniego

Nie można prowadzić konta na IKZE na rzecz swojego dziecka lub podopiecznego. Niemniej prowadząc własne konto, małoletni ma prawo do dokonywania wpłat na IKE lub IKZE wyłącznie w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.

Ograniczenie ulgi

Ulga ograniczona jest nie tylko wysokością przychodów oszczędzającego (nie można odliczyć więcej niż zarobił w danym roku) ale również maksymalną wartością składek, jakie rocznie można odłożyć na IKZE.

Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone. Kwota limitu IKZE wynosi w 2020 r. 6 272,40 zł.

Ulga tylko pozorna

Środki odłożone na IKZE w chwili ich wypłaty podlegać będą doliczeniu do przychodu i opodatkowane. Podatnik oszczędzający za pośrednictwem IKZE powinien zatem pamiętać, że niekorzystanie z ulgi lub brak przychodów, od których będzie możliwe odliczenie kwot składek na IKZE spowoduje mniej korzystne w stosunku do standardowego IKE konsekwencje podatkowe (jeżeli podatnik nie odliczy ulgi, wypłata środków z IKZE byłaby bowiem na jednym z etapów opodatkowana, inaczej niż wypłata z IKE).

Wypłata środków z IKZE

Wypłata środków zgromadzonych na IKZE następuje wyłącznie:

  • na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych;
  • w przypadku śmierci oszczędzającego - na wniosek osoby uprawnionej.

Policz dokładnie ulgę na emeryturę - IKZE w Programie e-pity, zadbaj o zwrot.

Nie musisz liczyć ulgi na emeryturę - IKZE w PIT za 2020 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojej ulgi na emeryturę - IKZE i zwrotu podatku kompleksowo, także z uwzględnieniem nowej kwoty wolnej od podatku w PIT. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku do 45 dni. Ulgę na emeryturę - IKZE wylicz w Programie e-pity 2020 i wyślij Twój e-PIT 2020 online >>

Wypłaty na rzecz oszczędzającego będą stanowiły przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Za przychód z innych źródeł uważa się kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego. Oznacza to, że kwoty wypłat z IKZE zarówno oszczędzający, jak i uposażony lub spadkobierca uznać musi za przychód podatkowy.
W przypadku dziedziczenia środki z IKZE nie podlegają podatkowi od spadków i darowizn.

Więcej IKZE

Podatek z tytułu gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych pobierany jest w wysokości 75% uzyskanego dochodu na każdym indywidualnym koncie emerytalnym. Dochodem w tym przypadku jest różnica między kwotą stanowiącą wartość środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym a sumą wpłat na indywidualne konto emerytalne. Dochodu tego nie pomniejsza się o straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych poniesionych w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.

 czytaj także - o Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) ulga w PIT >

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję