Może nie chcesz mieć już problemu z roczną deklaracją podatkową? Jeżeli zdecydujesz się przed 10 stycznia przesłać pracodawcy podpisany PIT-12 – pracodawca sporządzi Twoje zeznanie podatkowe za Ciebie. Pamiętaj jednak, że pisma takiego nie możesz wysłać do każdego zatrudniającego…

Oświadczenie PIT-12 złożyć można wyłącznie w przypadku, gdy zatrudnienie występuje na podstawie:

  • stosunku służbowego,
  • stosunku pracy,
  • pracy nakładczej
  • spółdzielczego stosunku pracy,
  • w spółdzielniach pracy wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej,
  • z tytułu dniówek oraz dochodu podzielnego w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną oraz z zasiłków wypłacanych przez takie spółdzielnie,
  • osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy – od wypłacanych przez nie emerytur i rent,
  • jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne – od wypłacanych przez nie stypendiów,
  • areszty  śledcze oraz zakłady karne – od należności za pracę przypadającej  tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
  • centrum integracji społecznej – od wypłacanych świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy z  dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 i Nr 205, poz. 1211),

Zatem PIT-12 nie można złożyć wypłacającemu wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie czy dzieło.

Pracodawca rozliczyć nie może podatnika, który chce złożyć zeznanie wspólnie z małżonką lub jako samotnie wychowujący dziecko, a także gdy korzysta się z większości ulg podatkowych (wyjątkiem są np. odliczenia nienależnie pobranych składek).

Poza tym, przychody można uzyskiwać jedynie z jednego tytułu rozliczanego według skali 18% i 32%), gdyż inaczej zakład pracy nie znałby informacji o innych przychodach i mógłby zastosować błędną stawkę podatkową. Nie przeszkadza natomiast złożeniu PIT-12 uzyskiwaniu przychodów ryczałtowych, jak na przykład opodatkowanych liniowo, przychodów z kapitałów pieniężnych lub praw majątkowych albo ze zbycia nieruchomości.

Więcej o PIT-12

2021-04-13

Odliczenie proporcjonalne zamiast zwolnienia podatkowego

Nowe kraje, z których zarobki będą rozliczane w PIT w 2021 r. w sposób mniej korzystny niż do tej pory.

2021-03-30

IFT-2R w 2021 roku a przedsiębiorcy z PIT-36, PIT36L i PIT-28

Kto i w jakim terminie powinien złożyć informację IFT-2R? Reklamy google, FB, Instagram, licencje do programów komputerowych, usługi chmury a IFT-2R.

2021-03-29

Ryczałtowe koszty podwyższone a praca zdalna w okresie pandemii

Czy ryczałtowe koszty podwyższone można deklarować, kiedy pracownicy pracują zdalnie? Sprawdź jak się rozliczać w czasie pandemii COVID.