Koszty uzyskania i koszty podwyższone 2019/2020

Koszty – pracownik miejscowy

ryczałt dotyczący stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
  Miesięczny roczny
Jedna umowa 111,25 zł 1.335 zł
Wiele umów 2002,05 zł
Podwyższenie kosztów możliwe na podstawie imiennych biletów okresowych na przejazdy do pracy koleją, autobusem, promem lub środkami komunikacji miejskiej, przy czym pracodawca nie dokonał zwrotu tych kosztów.

Uwaga! Program e-pity 2019 uwzględnia wszystkie zmiany w rozliczeniach PIT 2020.

Nie wiesz jak zmiana kwoty wolnej od podatku w PIT 2020 wpłynie na Twój podatek do zapłaty w 2020 r.? Jakie koszty zastosować? Czy Twój podatek będzie wyższy czy niższy, co z Twoimi ulgami i odliczeniami? Jakie załączniki musisz wypełnić?
Wylicz PIT od razu w Programie e-pity 2019, który uwzględnia wszystkie zmiany w rozliczeniach PIT 2020 >>

Koszty – pracownik zamiejscowy*

ryczałt dotyczący stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
  Miesięczny roczny
Jedna umowa 139,06 zł* 1.668,72 zł*
Wiele umów 2502,56 zł*
*pod warunkiem, że pracownik nie otrzymuje dodatku za rozłąkę oraz nie dochodzi do zwrócenia mu wydatków za dojazd
Podwyższenie kosztów możliwe na podstawie imiennych biletów okresowych na przejazdy do pracy koleją, autobusem, promem lub środkami komunikacji miejskiej, przy czym pracodawca nie dokonał zwrotu tych kosztów.

Koszty uzyskania przychodów – planowane od października 2019 roku

Począwszy od X.2019 r. obowiązywać będą wyższe ryczałtowe koszty uzyskania przychodów stosowane przez osoby zatrudnione na umowach o pracę, służbę, pracę nakładczą, spółdzielczy stosunek pracy lub prowadzących działalność wykonywaną osobiście (m.in. wolny zawód).

Planowane koszty uzyskania przychodów 2019

Roczne koszty

Za cały 2019 r.

Miesięczne koszty

1 umowa o pracę

1 751 zł 25 gr

Do X.2019 r.  111,25

Od X 2019 r.

250 zł

Wiele umów o pracę – pracownik miejscowy

2 626 zł 54 gr

1 umowa – pracownik dojeżdżający

2 151 zł 54 gr

Do X.2019

139,06 zł

Od X.2019

300 zł

Wiele umów – pracownik dojeżdżający

3 226 zł 92 gr

Może wystąpić rozbieżność między kosztami stosowanymi przez płatników (pracodawców), a kosztami faktycznie stosowanymi. Nowe koszty miesięczne stosowane mają być od 1 października. Oznacza to, że:

  • Płatnik PIT powinien je obliczać do wszystkich wypłat od 1 października, dotyczących również okresów pracy wcześniejszych, takie też koszty ująć powinien z PIT-11 wystawianym na koniec roku,
  • Pracownik może je stosować nowe koszty do miesięcy faktycznej pracy, począwszy od 1 października (dla pracownika koszty ustala się nie w okresie wypłaty, lecz za miesiące/okresy wykonywania umowy); w efekcie nie może on w rocznym Pit wyszczególnić kosztów w wyższej wysokości za okresy sprzed 1 października, mimo że pracodawca takie koszty w PIT-11 zastosował.

Nie ma natomiast ograniczeń, by po zmianie przepisów pracownik stosował wyższe koszty roczne wynikające z powyższej tabeli, nawet jeśli zarobki uzyskiwałby jedynie w pierwszej części roku. Niezależnie zatem od ilości umów, długości i okresu zatrudnienia czy też miesięcznych kosztów podatkowych, ujętych przez zatrudniającego w PIT-11, pracownik będzie mógł 2019 r. stosować wyższe koszty roczne za cały 2019 r. Zakładając, że zmiana przepisów wejdzie w życie, to w 2020 r. koszty roczne zostaną ponownie podwyższone.

 Sprawdź też planowane zmiany nowej skali podatkowej w 2019 roku >
Sprawdź też planowane zmiany kwoty wolnej za 2019 rok >

UWAGA! Koszty uzyskania, a rozliczenie w usłudze Twój e-PIT

Szczególną ostrożność powinni zachować podatnicy w rozliczeniu przygotowanym przez fiskusa (KAS) w Twój e-PIT w następujących przypadkach:

  • gdy podatnicy sumują koszty ryczałtowe z wielu umów (wielu PIT-11) i zastosowanie znajduje górny limit kosztów - nalezy sprawdzić, czy został on okreslony prawidłowo i sumowe koszty z wielu informacji są właściwie ujęte w PIT-37,
  • gdy podatnicy posiadają na deklaracji podatkowej PIT-11 rozliczenia kosztów ryczałtowych oraz procentowych - nalezy sprawdzic, czy są one prawidłowo przenoszone do PIT-37 i czy ustlony został górny limit odliczenia kosztów,
  • gdy podatnikom przysługują koszty 20% i 50% - czy zostały one ujęte w PIT-37 czy też uwzględniono wyłącznie koszty podstawowe,
  • gdy podatnicy korzystają z kosztów autorskich - czy zachowany jest górny limit 85.528 zł tych kosztów.  

więcej dlaczego warto sprawdzić lub samodzielnie rozliczyć Twój e-PIT >>

Koszty – autorskie

Niezależnie od podstawy zatrudnienia, nie dotyczą przedsiębiorców
Stawka* Rodzaj przychodów, podstawa ustalenia Łącznie
50% z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, lub rozporządzania przez nich tymi prawami, liczone od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi przychód (wyłącznie w zakresie branż i zawodów uprawnionych do rozliczania kosztów autorskich 50%) Suma kosztów ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć 85528 zł
50% z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego – liczone od uzyskanego przychodu
50% z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną - od uzyskanego przychodu
0% Nadwyżka ponad kwotę kosztów 85528 zł – o ile wynikają z umów rozliczanych 50% kosztami uzyskania przychodów  
*w przypadku ponoszenia kosztów wyższych niż na podstawie wskazanej stawki, podatnik powinien posiadać dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków

Wczytaj, sprawdź i rozlicz Twój e-PIT w Programie e-pity®

Sprawdź Twój e-PIT. Wczytaj wstępnie przygotowany dla Ciebie Twój e-PIT z portalu podatki.gov.pl. Uzupełnij wszystkie przysługujące Ci koszty, ulgi i odliczenia - spróbuj obniżyć Twój podatek. Rozlicz e-PIT i wyślij e-Deklarację a zwrot otrzymasz najpóźniej do 45 dni.
To najlepszy sposób na Twój e-PIT - wczytaj i sprawdź. Rozlicz e-pity już teraz online >>

Koszty – ustalane procentowo – stawka 20% przychodu*

Rodzaj przychodów, podstawa ustalenia Podstawa
przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych; Art. 13
ust 2 PIT
przychody z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi; Art. 13
ust. 4 PIT
przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników (poza działalnością gospodarczą) i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej**, Art. 13
ust 6 PIT
przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od: osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością - z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej**; Art. 13
ust 8 PIT
Umowy aktywizacyjne – przychody zaliczane do innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uzyskanych na podstawie umowy, do której stosuje się przepisy prawa cywilnego dotyczące umowy zlecenia lub o dzieło Art. 22
ust. 9 pkt
6 PIT
*Koszty obliczane od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód;
** nie dotyczy przychodów w ramach umów menedżerskich i podobnych
w przypadku ponoszenia kosztów wyższych niż na podstawie wskazanej stawki, podatnik powinien posiadać dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków

Koszty – umowy menedżerskie, organy spółek, obowiązki społeczne i obywatelskie

Rodzaj przychodów, podstawa ustalenia 1 umowa Więcej umów
Osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek. 111 zł 25 gr
miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.335 zł,
2.002 zł 05 gr
Osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych; 111 zł 25 gr
miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.335 zł,
2.002 zł 05 gr
Na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej 111 zł 25 gr
miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.335 zł,
2.002 zł 05 gr
*nie ma możliwości podwyższenia kosztów, nawet jeśli faktycznie ponoszone są powyżej kwoty ryczałtu

 Więcej informacji o 50% kosztach uzyskania przychodów - twórców w PIT za 2019 rok >

Informacje dotyczące plików cookies:

Nasz serwis korzysta z plików cookies i innych technologii w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies i Innych Technologii. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.