Podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej na zasadzie liniowej lub na zasadach ogólnych kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność: 

 • sportową,
 • kulturalną w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 
 • wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej. Oznacza to jednocześnie, że uzyskując przychody z wielu źródeł, podatnik nie może ponieść wydatku, a następnie odliczyć go od innego rodzaju przychodu ze względu na niski dochód w działalności gospodarczej lub poniesioną w niej stratę. 

Najlepszy sposób na Twoje ulgi i odliczenia w PIT to Program e-pity
Nie musisz liczyć ulgi i odliczeń w PIT za 2022 ręcznie. Sprawdź wysokość Twoich ulgi, odliczeń i zwrotu podatku kompleksowo, także z uwzględnieniem nowej kwoty wolnej od podatku w PIT.
Ulgi i odliczenia wylicz w Programie e-pity 2022 i wyślij swój PIT 2022 online »

Odliczenie nie dotyczy podatników rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) oraz kartą podatkową (PIT-16A).  

Odliczenie możliwe jest wyłącznie w zeznaniu podatkowym roku, w którym poniesiono wydatki. Nie możliwości, tak jak w szeregu ulg podatkowych , przeniesienia go na kolejne lata i odliczanie dopiero po czasie. Brak dochodu w danym roku powoduje, że ulga przepadnie. 

Ulga odliczana jest od dochodu. W efekcie realna wartość korzyści podatkowej (czyli tyle ile faktycznie zostanie w kieszeni podatnika) to 12% poniesionego wydatku (dla opodatkowanego według skali 32% jeśli był on w II progu tej skali), 19% dla opodatkowanego według podatku liniowego.

Ulga na działalność sportową

Za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność sportową uznaje się koszty poniesione na finansowanie: 

 • klubu sportowego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. na rzecz klubu działającego na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, niedziałającego w celu osiągnięcia zysku), na realizację celów wskazanych w art. 28 ust. 2 tej ustawy - tj. na:
  • realizację programów szkolenia sportowego,
  • zakup sprzętu sportowego,
  • pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, 
  • pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, 
  • sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.
 • stypendium sportowego - rozumie się finansowane przez podatnika jednostronne, bezzwrotne świadczenie pieniężne, które jest przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego, ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, organizacje pożytku publicznego lub kluby sportowe, za osiągnięcie określonego wyniku sportowego lub umożliwiające przygotowanie się do imprezy sportowej;
 • imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową (czyli mniejszej niż masowa imprezy sportowej), o której mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171), tzn.  niebędącej taką imprezą, która mając na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowana jest na: 
  • stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej – nie mniej niż 300, 
  • terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000; 

O kategorii imprezy sportowej decydować będzie ostateczna ilość miejsc przeznaczonych przez organizatora, a nie wielkość obiektu, tzn. jeśli przewidziane będzie mniej miejsc na dużym obiekcie - ulga będzie możliwa do rozliczenia. 

Odliczenie dopuszczalne jest w sytuacji dokumentowania wydatków dowodami ich poniesienia spełniającymi warunki co do tego, kto, komu ile kiedy i za co zapłacił (tj. że dany podmiot spełnia warunki rozliczenia danego wydatku w ramach ulgi).  

Odliczenie możliwe jest wyłącznie w zeznaniu podatkowym roku, w którym poniesiono wydatki. Nie możliwości, tak jak w szeregu ulg podatkowych , przeniesienia go na kolejne lata i odliczanie dopiero po czasie. Brak dochodu w danym roku powoduje, że ulga przepadnie. 

Podatnik korzystający z odliczenia składa w terminie złożenia zeznania, w którym dokonuje tego odliczenia, informację, według ustalonego wzoru, zawierającą wykaz poniesionych kosztów podlegających odliczeniu. 

W przypadku skorzystania z odliczenia kosztów możliwe jest również zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych związanych z tymi wydatkami. 

Najlepszy sposób na Twoje ulgi i odliczenia w PIT to Program e-pity
Nie musisz liczyć ulgi i odliczeń w PIT za 2022 ręcznie. Sprawdź wysokość Twoich ulgi, odliczeń i zwrotu podatku kompleksowo, także z uwzględnieniem nowej kwoty wolnej od podatku w PIT.
Ulgi i odliczenia wylicz w Programie e-pity 2022 i wyślij swój PIT 2022 online »

Finansowanie działalność kulturalnej - warunki odliczenia 

Za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność kulturalną uznaje się koszty poniesione na finansowanie: 

Odliczenie możliwe jest wyłącznie w zeznaniu podatkowym roku, w którym poniesiono wydatki. Nie możliwości, tak jak w szeregu ulg podatkowych , przeniesienia go na kolejne lata i odliczanie dopiero po czasie. Brak dochodu w danym roku powoduje, że ulga przepadnie. 

Podatnik korzystający z odliczenia składa w terminie złożenia zeznania, w którym dokonuje tego odliczenia, informację, według ustalonego wzoru, zawierającą wykaz poniesionych kosztów podlegających odliczeniu. 

W przypadku skorzystania z odliczenia kosztów możliwe jest również zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych związanych z tymi wydatkami. 

Działalność naukowa i szkolnictwo - warunki

Za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę uznaje się koszty poniesione na: 

 • stypendia, o których mowa w: 
  • art. 97 i art. 213 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - tj. za wyniki w nauce lub w sporcie lub stypendium naukowe przyznane doktorantowi, 
  • art. 283 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.10) ), tj. w odniesieniu do doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020,
 • finansowanie zatrudnionemu przez podatnika pracownikowi opłat, o których mowa w art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, określonych w umowie zawartej pomiędzy podmiotem prowadzącym kształcenie a osobą podejmującą kształcenie - tj. opłat za kształcenie na studiach podyplomowych, kształcenie specjalistyczne lub kształcenie w innych formach;
 • finansowanie wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, studentów odbywających u podatnika staże i praktyki przewidziane programem studiów - pod warunkiem, że są ponoszone na podstawie umowy zawartej przez podatnika z uczelnią;
 • sfinansowanie studiów dualnych, o których mowa w art. 62 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na konkretnym kierunku studiów, w tym koszty praktyk - pod warunkiem, że są ponoszone na podstawie umowy zawartej przez podatnika z uczelnią;
 • wynagrodzenie wypłacane w okresie 6 miesięcy od dnia zatrudnienia przez podatnika organizującego praktyki zawodowe dla studentów danej uczelni pracownikowi będącemu absolwentem studiów w tej uczelni zatrudnionemu za pośrednictwem akademickiego biura karier, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzonego przez tę uczelnię - pod warunkiem, że są ponoszone na podstawie umowy zawartej przez podatnika z uczelnią. 
Najlepszy i najprostszy sposób na Nowy Polski Ład - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach, jakie wnosi Nowy Polski Ład. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2022 i wyślij e-PIT online »

Prawo do odliczenia kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę nie przysługuje podatnikowi będącemu założycielem uczelni niepublicznej. 

Koszty podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy obliczenia podatku. 

Odliczenie możliwe jest wyłącznie w zeznaniu podatkowym roku, w którym poniesiono wydatki. Nie możliwości, tak jak w szeregu ulg podatkowych , przeniesienia go na kolejne lata i odliczanie dopiero po czasie. Brak dochodu w danym roku powoduje, że ulga przepadnie. 

Podatnik korzystający z odliczenia składa w terminie złożenia zeznania, w którym dokonuje tego odliczenia, informację, według ustalonego wzoru, zawierającą wykaz poniesionych kosztów podlegających odliczeniu. 

W przypadku skorzystania z odliczenia kosztów możliwe jest również zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych związanych z tymi wydatkami. 

2022-08-10

Zdrowotna a spółki komandytowe, s.k.a. i z o.o. Nowe reguły nie dla wspólników

Przedsiębiorczość w formie spółek bywa mniej korzystna niż w formie jednoosobowej - przynajmniej tak można wywnioskować z przepisów nowego ładu.

2022-08-03

Diety i rozliczenia delegacji w podróży służbowej od 15 lipca 2022 r.

Począwszy od 15 lipca 2022 r. obowiązywać zaczynają nowe limity kwot wypłacanych w krajowych i zagranicznych podróżach służbowych. W efekcie dochodzi do zmiany wysokości diet oraz świadczeń za hotel (w tym ryczałt za hotel), za dojazd, za bagaż, za śniadanie, obiad, kolację w podróży służbowej.

2022-07-20

Składka zdrowotna a ryczałt od lipca 2022 r.

Zupełnie odmienne od literalnego brzmienia przepisów prawa stanowisko zdaje się przedstawiać część organów ZUS w przypadku opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Wspieramy OPP

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję