Jak i do kiedy wypełnić PIT-28/A - instrukcja - broszura

PIT-28A rozliczysz w programie e-pity

Załącznik PIT-28/A stanowi informację o przychodach podatnika stosującego zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Formularz nie jest przeznaczony do podatników rozliczających się z działalności opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w formie spółki (spółek) – cywilnej lub jawnej.

Formularz może być składany tylko jako załącznik do zeznania PIT-28.

W przypadku rozliczeń podatkowych małżonków, deklaracji PIT-28 oraz załączników PIT-28/A i PIT-28/B nie składa się jako wspólne zeznanie podatkowe. Każdy z małżonków rozlicza się z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych samodzielnie, w związku z czym sam złożyć musi załącznik w zakresie własnych przychodów. Przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i umów o podobnym charakterze u małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. W razie braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe.

PIT-28, 28/A i 28/B oblicz dokładnie w Programie e-pity 2019

Nie musisz liczyć ryczałtu ręcznie.
Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo z uwzględnieniem wszystkich ulg i odliczeń. 
Wylicz podatek - ryczałt w Programie e-pity 2019 teraz >>

Poz. nr 1 służy wpisaniu numeru identyfikacyjnego podatnika. Co do zasady podatnicy rozliczający się za pomocą deklaracji PIT-28 i składający załącznik PIT-28/A skorzystają z numeru NIP. Identyfikatorem podatkowym jest bowiem:

  • numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;
  • NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.

Numerem NIP posłużą się zatem przede wszystkim osoby osiągające przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, które nie są zarejestrowane dla celów podatku VAT oraz nie są zobowiązane korzystać z numeru NIP dla innych celów (np. oprócz najmu prowadzą działalność gospodarczą rozliczaną w PIT-36 lub PIT-36L, wówczas również dla celów najmu posłużą się numerem NIP).

W pozycji nr 2 wskazać należy rok podatkowy, za który składana jest deklaracja PIT-28 wraz z załącznikiem. Deklarację składa się co do zasady nie później niż do 31 stycznia roku następującego po danym roku podatkowym, stąd też w poz. 2 wpisuje się rok, za który składana jest deklaracja (czyli rok poprzedni), a nie rok, w którym się ją przekazuje do organu podatkowego (nie chodzi zatem o okres 1-31 stycznia).

Część A załącznikapozycje 3-5 służą wskazaniu danych podatnika – nazwisko (pozycja 3), imię (pozycja 4) i data urodzenia (pozycja 5). Informacje te wpisać należy drukowanymi literami, w przypadku kilku imion – posłużyć się należy wyłącznie pierwszym imieniem. W przypadku nazwisk wieloczłonowych wpisać należy całe nazwisko – wszystkie jego człony. Datę urodzenia określa się w takim układzie, jak nakazuje załącznik – dzień, miesiąc rok. W przypadku pierwszych dni miesiąca lub pierwszych miesięcy roku posłużyć należy się oznaczeniem 0x, np. 01, 02, 03.

Część B.1. załącznika służy określeniu danych prowadzonej działalności, rozliczanej za pomocą PIT-28. W pozycji 6 wskazać należy rodzaj prowadzonej działalności (np. ślusarstwo, usługi budowlane, handel artykułami spożywczymi, najem, dzierżawa). Najodpowiedniejszym działaniem podatnika będzie opisanie działalności według grupowania PKD, jakim się posługuje (korzystając z wszystkich grupowań lub też w przypadku grupowań nieistotnych, pomijalnych - przeważającego grupowania).

W pozycji 7 załącznika podatnik wpisać powinien miejsce prowadzenia działalności. Pola tego nie wypełniają podatnicy osiągający przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze i składający PIT-28/A wyłącznie w związku z tymi przychodami. Jeżeli podatnik w PIT-28/A wykazuje zarówno najem (lub przychody podobne), jak również przychody z działalności gospodarczej, pole to należy odpowiednio wypełnić danymi prowadzonego przedsiębiorstwa.

Podać należy adres zgodny ze zgłoszeniem rejestracyjnym do CEiDG. W przypadku działalności wielozakładowej podać należy adres główny, zgodny ze zgłoszeniem do CEiDG.

W części B.2 załącznika PIT-28/A wpisuje się informacje o przychodach opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z podziałem na źródła przychodów oraz poszczególne stawki podatku ryczałtowego. Dane wpisane w załączniku podlegają wpisaniu w odpowiednich pozycjach deklaracji PIT-28 (pozycje te są przepisywane bezpośrednio do PIT-28 i nie muszą być sumowane z podatkiem wskazanym w załączniku PIT-28/B; sumowanie następuje dopiero po przepisaniu pozycji w dodatkowych osobnych polach deklaracji PIT-28). Wyjątkiem są kwoty z wiersza nr 3 (przychodów określone przez organ podatkowy na podstawie decyzji ustalającej wartość podatku). Jeżeli zatem podatnik wraz z zeznaniem PIT-28 składa PIT-28/A i PIT-28/B, przychody wykazane w wierszu 3 załącznika PIT-28/A należy - przed przeniesieniem do części C zeznania PIT-28 – zsumować z odpowiednimi przychodami opodatkowanymi według tych samych stawek i wykazanymi w załączniku PIT-28/B.

Jeżeli podatnik prowadzi działalność, z której przychody są opodatkowane różnymi stawkami, wówczas ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności, pod warunkiem że ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności. Wyjątkowo jeżeli podatnik nie prowadzi ewidencji w sposób zapewniający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, z tym że w przypadku osiągania również przychodów opodatkowanych ryczałtem według stawek 20% lub 17% ryczałt wynosi odpowiednio 20% albo 17% (wpisać należy go zatem w pozycje 20% i 17% a nie pozycję 8,5%).

Wiersz nr 1 części B.2 załącznika PIT-28/A (pozycje 8-13) służą wykazaniu przychodów z działalności prowadzonej na własne nazwisko. Stawki podatku podane w załączniku odpowiadają stawkom, według których podatnik powinien ewidencjonować przychody w ewidencji przychodów. Oprócz standardowych stawek wynikających z zasad opodatkowania sprzedaży towarów i usług, podatnik musi również stosować stawkę 10%. W przypadku odpłatnego zbycia praw majątkowych lub nieruchomości będących:

  • środkami trwałymi,
  • składnikami majątku wykorzystywanymi nie dłużej niż rok (i ze względu na to niezaliczonymi do środków trwałych), 
  • składnikami majątku, których wartość początkowa nie przekracza 10.000 zł, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, jest niższa niż 1 500 zł,
  • składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które nie podlegają ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

- ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 10 % uzyskanego przychodu, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z pozarolniczej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat.

Wiersz nr 2 części B.2 załącznika PIT-28/A (pozycja 14) służy wykazaniu przychodów z najmu, podnajmu dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Zgodnie z przeważającą linią interpretacyjną wykazać należy w tej pozycji kwoty czystego przychodu z pominięciem kosztów refakturowanych na poczet najemców, dzierżawców itd. Odpowiedzialność za prawidłową kwotę przychodu obciąża jednak podatnika. W przypadku osiągnięcia przychodu w wartości wyższej - nadwyżkę ponad 100.000 zł wpisać należy w poz. 15 i zastosować do niej stawkę 12,5%.
Wiersz nr 3 części B.2 załącznika PIT-28/A (pozycja 16) służy wykazaniu przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym

Wiersz nr 4 części B.2 załącznika PIT-28/A (pozycje 17-24) służą do wykazania przychodów określonych przez organ podatkowy na podstawie art. 17 ustawy o podatku ryczałtowym od przychodów ewidencjonowanych. W wierszu tym wykazywane są przychody wynikające z ich określenia (oszacowania) przez organ podatkowy w związku z nieprowadzeniem ewidencji lub prowadzeniem jej niezgodnie z warunkami wymaganymi do uznania jej za dowód w postępowaniu podatkowym, a także w przypadku stwierdzenia istnienia powiązań gospodarczych podatnika z innymi podatnikami, o których mowa w art. 25 ustawy o PIT. Organ podatkowy określa w takim przypadku ryczałt według stawek, które stanowią pięciokrotność stawek, które byłyby zastosowane do przychodu w przypadku jego ewidencjonowania, z tym jednak, że ryczałt ten nie może być wyższy niż 75 proc. przychodu.

Załącznika PIT-28/A nie składa się samodzielnie, zawsze przekazuje się go łącznie z drukiem PIT-28. Nie trzeba go więc podpisywać. W deklaracji PIT-28 należy podać łączną ilość załączników składanych z deklaracją. Podpis pod deklaracją PIT-28 oraz wskazanie liczby załączników określa organowi podatkowemu ilość druków, które powinny być przekazane w rocznym rozliczeniu podatkowym ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Informacje dotyczące plików cookies:

Nasz serwis korzysta z plików cookies i innych technologii w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies i Innych Technologii. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.