Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1,5%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celem TWK jest działalność w sferze zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, a w szczególności: 1 ) pomoc Społeczna osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania Szans tych rodzin i osób, 2 ) działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, 3 ) działalność naukowa, popularyzatorska i organizacyjna w zakresie profilaktyki, leczenia, rehabilitacji, zaopatrzenia ortopedycznego, psychologii i pedagogiki oraz zapobiegania patologiom społecznym, 4 ) działalność w środowisku osób niepełnosprawnych na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 5 ) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych wśród mniejszości narodowych i Polonii za granicą, 6 ) ochrona i promocja zdrowia wśród osób niepełnosprawnych oraz profilaktyka niepełnosprawności i prowadzenie rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej, 7 \) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 8 ) upowszechnianie i ochrona praw kobiet niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn pełnosprawnych i niepełnosprawnych, 9 ) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych, 10 ) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w środowisku osób niepełnosprawnych, 11 ) krzewienie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w środowisku osób niepełnosprawnych, 12 ) rozwój Krajoznawstwa oraz różnych form wypoczynku niepełnosprawnych, a zwłaszcza wypoczynku dzieci i młodzieży, 13 ) rozwój kultury i sztuki wśród osób niepełnosprawnych, 14 ) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych, 15 ) działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym jako źródłom niepełnosprawności, 16 ) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, 17 ) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, 18 ) upowszechnianie i ochrona praw osób niepełnosprawnych jako konsumentów, 19 ) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między środowiskami osób niepełnosprawnych i organizacjami działającymi na ich rzecz, 20 ) promocja i organizacja wolontariatu działającego na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję