Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celem Stowarzyszenia jest realizacja zadań publicznych w zakresie: a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; b) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; c) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa; d) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; e) działalności charytatywnej; f) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; g) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; h) działalności na rzecz integracji cudzoziemców; i) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; j) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; k) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; l) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; m) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; n) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; o) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; p) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 018b) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; r) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; s\) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; t\) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; u) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; v\) turystyki i krajoznawstwa; w) porządku i bezpieczeństwa publicznego; 01c6) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; y) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; z) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; aa) ratownictwa i ochrony ludności; bb) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; cc\) upowszechniania i ochrony praw konsumentów; dd) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; ee\) promocji i organizacji wolontariatu; ff) pomocy Polonii i Polakom za granicą; gg) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; hh) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; ii) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; jj) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; kk) działalności na rzecz organizacji pozarządowych.

Dane naszego OPP: