Podstawowa stawka odsetek za zwłokę wynosi w latach 2019-2021 - 8% w skali roku. Jest ona ustalana jako suma 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego i 2%, z tym że stawka ta nigdy może być niższa niż 8%.

Obniżona stawka odsetek za zwłokę wynosi 50% stawki odsetek za zwłokę, czyli obecnie 4%. Taką obniżoną wartość odsetek stosuje się w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:

  • złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji;
  • zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.


Uwaga! Program e-pity 2020 uwzględnia wszystkie zmiany w rozliczeniach PIT 2021.

Nie wiesz jak zmiana kwoty wolnej od podatku w PIT 2020 wpłynie na Twój podatek do zapłaty w 2021 r.?
Czy Twój podatek będzie wyższy czy niższy, co z Twoimi ulgami i odliczeniami?
Jakie załączniki musisz wypełnić?
Wylicz PIT od razu w Programie e-pity 2020, który uwzględnia wszystkie zmiany w rozliczeniach PIT 2021 >>

Przykład

Podatnik złożył deklarację PIT-37 w dniu 20 marca 2021 r. W dniu 3 czerwca 2021 r. znalazł błąd w deklaracji i dokonał korekty oraz wpłacił zaległy podatek 10 czerwca 2021 r. Ma prawo stosować obniżone odsetki za zwłokę. Prawo do obniżonych odsetek przysługuje mu licząc od 30 kwietnia 2021 r. – czyli maksymalnie do końca października 2021 r. 

Podatnik złożył deklarację PIT-28 po terminie – 4 marca 2021 r. Zapłacił z tego tytułu karę za opóźnienie. W czerwcu 2021 r. dokonał korekty deklaracji opłacając zaległy podatek. Może zastosować obniżoną stawkę odsetek za zwłokę. Dokonał jej w terminie 6 miesięcy.


Obniżonej stawki odsetek za zwłokę nie stosuje się w przypadku korekty deklaracji „wymuszonej” na podatniku, czyli:

  • złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej;
  • złożonej po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej;
  • dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

W tych przypadkach, korekta nawet w okresie 6 miesięcy od terminu złożenia deklaracji, nie pozwala na stosowanie stawki obniżonej. Zastosować trzeba stawkę podstawową odsetek za zwłokę.

Korekta z ORD-ZU czy bez uzasadnienia?

Nie ma obowiązku, by wraz z deklaracją korygującą składać pisemne uzasadnienie przyczyn korekty – ORD-ZU. Uzasadnienie to nie jest również potrzebne by uniknąć z tytułu prawidłowo złożonej korekty – odpowiedzialności karnej skarbowej. Oznacza to, że sama korekta złożona poprawnie spowoduje, że podatnik nie będzie podlegał karze z tytułu wynikłej zaległości podatkowej. Nie ma również obowiązku, by deklaracje złożone przed 2020 r. korygować stosując ORD-ZU.

Stawka podstawowa i podwyższona odsetek za zwłokę

Korekta złożona po 6 miesiącach od dnia upływu termin do złożenia deklaracji podatkowej oznacza naliczanie odsetek w wysokości podstawowej.

Natomiast podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 150% stawki odsetek za zwłokę stosuje się wyłącznie do zaległości w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym. Podwyższone odsetki mają zastosowanie wyłącznie od korekty deklaracji złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej lub dokonanej w wyniku czynności sprawdzających, ewentualnie gdy kontrola lub czynności sprawdzające lub postępowanie podatkowe ujawnią, że nie została złożona wymagana prawem deklaracja podatkowa i nie zapłacono w związku z tym podatku.

Dodatkowo, by stosowane były odsetki podwyższone, kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku przekraczać musi 25% kwoty należnej i musi być ponadto wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności zobowiązania lub terminu zwrotu. 

Jak obliczać odsetki za zwłokę?

Odsetki za zwłokę z zastosowaniem obniżonej stawki odsetek za zwłokę są naliczane według wzoru:

gdzie poszczególne symbole i liczby oznaczają:

Kz - kwotę zaległości,
L - liczbę dni zwłoki,
O1 - obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w stosunku rocznym,
365 - liczbę dni w roku,
On - kwotę odsetek,
Opz - kwotę odsetek po zaokrągleniu.

Odsetki są naliczane od dnia następującego po dniu, w którym podatnik powinien był dokonać zapłaty podatku, natomiast naliczane są do dnia (włącznie z tym dniem) zapłaty podatku lub innej formy zwolnienia się ze zobowiązania podatkowego (np. potrącenia podatku z inną należnością). 

Niskie odsetki za zwłokę - do jakiej kwoty odsetek nie trzeba płacić?

Nie płaci się odsetek,  jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej - 8,70 zł. 

Nie ma przy tym znaczenia, czy odsetki te wynikają z opóźnienia zapłaty podatku rocznego, czy z zaliczki na podatek. Ważne jest, że dla celu określenia tej kwoty, każde zobowiązanie podatkowe liczy sie osobno. Zatem np. opóźnienie w zaliczce za maj - liczymy limit 8,70 zł, jeśli odsetki są niższe - nie płacimy oraz tak samo postępujemy z zaliczką za czerwiec i lipiec nawet jeśli opłąty dokonujemy dopiero w grudniu, gdzie suma odsetek za te miesiące przekczałaby już kwotę 8,70 zł.  

Sprawdź i przelicz także prawidłowe wyliczenia kwot wykazanych na wystawianych i otrzymywanych fakturach. W przypadku błędów w kwocie netto i brutto - możesz być zobowiązany do korekty swoich deklaracji, (kalkulator netto/brutto VAT).

2021-06-15

Nowa ulga w PIT 2021 - za opłaty drogowe

Ministerstwo Finansów wprowadza kolejną ulgę w podatku dochodowym obowiązującą w 2021 r. Tym razem dotyczyć ona będzie podmiotów ponoszących opłaty drogowe.

2021-06-14

Pobór podatku u źródła od wypłat za granicę odsunięty przez kolejny okres 2021 r.

Uciążliwe dla podatników przepisy zmuszające do pobrania podatku PIT lub CIT przez nabywców towarów lub usług zostaną po raz kolejny odsunięte.

2021-06-14

Nowe deklaracje podpiszesz elektronicznie

Rozszerzony zostaje zakres formularzy, które przesłać można elektronicznie, z użyciem podpisów elektronicznych. Zmieniono zasady i nazwy szeregu formularzy wykorzystywanych w postępowaniach akcyzowych.