Odsetki za zwłokę od podatku

Od 2016 r. dochodzi do zmiany zasad naliczania odsetek od zaległości podatkowych. Zasady te dotyczyć będą wszystkich zaległości, a zatem zarówno w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również w innych podatkach. Zmienią się też zasady składania korekt podatku.
Podstawowa stawka odsetek za zwłokę wynosi obecnie 8% w skali roku. Jest ona ustalana jako suma 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego i 2%, z tym że stawka ta nigdy może być niższa niż 8%.
Obniżona stawka odsetek za zwłokę od 2016 r. wynosi 50% stawki odsetek za zwłokę. Nie będzie ona zatem niższa niż 4%. Taką obniżoną wartość odsetek stosuje się w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:

  • złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji;
  • zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Przykład

Podatnik złożył deklarację PIT-37 w dniu 20 marca 2016 r. W dniu 3 czerwca 2016 r. znalazł błąd w deklaracji i dokonał korekty oraz wpłacił zaległy podatek 10 czerwca 2016 r. Ma prawo stosować obniżone odsetki za zwłokę. Prawo do obniżonych odsetek przysługuje mu licząc od 2 maja 2016 r. (30 kwiecień 2016 r. przypada w sobotę, termin złożenia deklaracji PIT przesuwa się) – czyli maksymalnie do 2 listopada 2016 r. 

Podatnik złożył deklarację PIT-28 po terminie – 4 lutego 2016 r. Zapłacił z tego tytułu karę za opóźnienie. W czerwcu 2016 r. dokonał korekty deklaracji opłacając zaległy podatek. Może zastosować obniżoną stawkę odsetek za zwłokę. Dokonał jej w terminie 6 miesięcy.
Obniżonej stawki odsetek za zwłokę nie stosuje się w przypadku korekty deklaracji „wymuszonej” na podatniku, czyli:

  • złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej;
  • dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

W tych dwóch przypadkach, korekta nawet w okresie 6 miesięcy od terminu złożenia deklaracji, nie pozwala na stosowanie stawki obniżonej. Zastosować trzeba stawkę podstawową odsetek za zwłokę.

Odsetki obniżone na przełomie 2015 i 2016 r.

Prawidłowo złożona korekta zeznania podatkowego, z którego wynika zaległość podatkowa powstała jeszcze w 2015 roku lub wcześniej,  spowoduje obliczanie odsetek według nowej korzystniejszej dla podatników stawki pod warunkiem, że korekta ta złożona zostanie przez 6 pierwszych miesięcy 2016 r. Korekty składane w okresie późniejszym, które wynikają z zaległości podatkowych powstałych przed 1 stycznia 2016 r., spowodują obowiązek naliczenia odsetek za zwłokę według stawki dotychczasowej za cały okres zaległości - 75% podstawowej stawki odsetek podatkowych.

Korekta z ORD-ZU czy bez uzasadnienia?

W 2016 r. nie ma obowiązku, by wraz z deklaracją korygującą składać pisemne uzasadnienie przyczyn korekty – ORD-ZU. Uzasadnienie to nie jest również potrzebne by uniknąć z tytułu prawidłowo złożonej korekty – odpowiedzialności karnej skarbowej. Oznacza to, że sama korekta złożona poprawnie spowoduje, że podatnik nie będzie podlegał karze z tytułu wynikłej zaległości podatkowej. Nie ma również obowiązku, by deklaracje złożone przed 2016 r. korygować stosując ORD-ZU. A zatem każda korekta dokonywana po 31 grudnia 2015 r. nie wymaga druku z pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Stawka podstawowa i podwyższona odsetek za zwłokę

Korekta złożona po 6 miesiącach od dnia upływu termin do złożenia deklaracji podatkowej oznacza naliczanie odsetek w wysokości podstawowej.

Natomiast podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 150% stawki odsetek za zwłokę stosuje się wyłącznie do zaległości w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym. Podwyższone odsetki mają zastosowanie wyłącznie od korekty deklaracji złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej lub dokonanej w wyniku czynności sprawdzających, ewentualnie gdy kontrola lub czynności sprawdzające lub postępowanie podatkowe ujawnią, że nie została złożona wymagana prawem deklaracja podatkowa i nie zapłacono w związku z tym podatku.

Dodatkowo, by stosowane były odsetki podwyższone, kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku przekraczać musi 25% kwoty należnej i musi być ponadto wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności zobowiązania lub terminu zwrotu. 

Jak obliczać odsetki za zwłokę?

Odsetki za zwłokę z zastosowaniem obniżonej stawki odsetek za zwłokę są naliczane według wzoru:

gdzie poszczególne symbole i liczby oznaczają:

Kz - kwotę zaległości,
L - liczbę dni zwłoki,
O1 - obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w stosunku rocznym,
365 - liczbę dni w roku,
On - kwotę odsetek,
Opz - kwotę odsetek po zaokrągleniu.

Odsetki są naliczane od dnia następującego po dniu, w którym podatnik powinien był dokonać zapłaty podatku, natomiast naliczane są do dnia (włącznie z tym dniem) zapłaty podatku lub innej formy zwolnienia się ze zobowiązania podatkowego (np. potrącenia podatku z inną należnością). 

Informacje dotyczące plików cookies:

Nasz serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.