Podstawowa stawka odsetek za zwłokę wynosi w latach 2019-2021 - 8% w skali roku. Jest ona ustalana jako suma 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego i 2%, z tym że stawka ta nigdy może być niższa niż 8%.

Obniżona stawka odsetek za zwłokę wynosi 50% stawki odsetek za zwłokę, czyli obecnie 4%. Taką obniżoną wartość odsetek stosuje się w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:

  • złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji;
  • zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Uwaga! Program e-pity 2020 uwzględnia wszystkie zmiany w rozliczeniach PIT 2021.

Nie wiesz jak zmiana kwoty wolnej od podatku w PIT 2020 wpłynie na Twój podatek do zapłaty w 2021 r.?
Czy Twój podatek będzie wyższy czy niższy, co z Twoimi ulgami i odliczeniami?
Jakie załączniki musisz wypełnić?
Wylicz PIT od razu w Programie e-pity 2020, który uwzględnia wszystkie zmiany w rozliczeniach PIT 2021 >>

Przykład

Podatnik złożył deklarację PIT-37 w dniu 20 marca 2021 r. W dniu 3 czerwca 2021 r. znalazł błąd w deklaracji i dokonał korekty oraz wpłacił zaległy podatek 10 czerwca 2021 r. Ma prawo stosować obniżone odsetki za zwłokę. Prawo do obniżonych odsetek przysługuje mu licząc od 30 kwietnia 2021 r. – czyli maksymalnie do końca października 2021 r. 

Podatnik złożył deklarację PIT-28 po terminie – 4 marca 2021 r. Zapłacił z tego tytułu karę za opóźnienie. W czerwcu 2021 r. dokonał korekty deklaracji opłacając zaległy podatek. Może zastosować obniżoną stawkę odsetek za zwłokę. Dokonał jej w terminie 6 miesięcy.


Obniżonej stawki odsetek za zwłokę nie stosuje się w przypadku korekty deklaracji „wymuszonej” na podatniku, czyli:

  • złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej;
  • złożonej po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej;
  • dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

W tych przypadkach, korekta nawet w okresie 6 miesięcy od terminu złożenia deklaracji, nie pozwala na stosowanie stawki obniżonej. Zastosować trzeba stawkę podstawową odsetek za zwłokę.

Korekta z ORD-ZU czy bez uzasadnienia?

Nie ma obowiązku, by wraz z deklaracją korygującą składać pisemne uzasadnienie przyczyn korekty – ORD-ZU. Uzasadnienie to nie jest również potrzebne by uniknąć z tytułu prawidłowo złożonej korekty – odpowiedzialności karnej skarbowej. Oznacza to, że sama korekta złożona poprawnie spowoduje, że podatnik nie będzie podlegał karze z tytułu wynikłej zaległości podatkowej. Nie ma również obowiązku, by deklaracje złożone przed 2020 r. korygować stosując ORD-ZU.

Stawka podstawowa i podwyższona odsetek za zwłokę

Korekta złożona po 6 miesiącach od dnia upływu termin do złożenia deklaracji podatkowej oznacza naliczanie odsetek w wysokości podstawowej.

Natomiast podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 150% stawki odsetek za zwłokę stosuje się wyłącznie do zaległości w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym. Podwyższone odsetki mają zastosowanie wyłącznie od korekty deklaracji złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej lub dokonanej w wyniku czynności sprawdzających, ewentualnie gdy kontrola lub czynności sprawdzające lub postępowanie podatkowe ujawnią, że nie została złożona wymagana prawem deklaracja podatkowa i nie zapłacono w związku z tym podatku.

Dodatkowo, by stosowane były odsetki podwyższone, kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku przekraczać musi 25% kwoty należnej i musi być ponadto wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności zobowiązania lub terminu zwrotu. 

Jak obliczać odsetki za zwłokę?

Odsetki za zwłokę z zastosowaniem obniżonej stawki odsetek za zwłokę są naliczane według wzoru:

gdzie poszczególne symbole i liczby oznaczają:

Kz - kwotę zaległości,
L - liczbę dni zwłoki,
O1 - obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w stosunku rocznym,
365 - liczbę dni w roku,
On - kwotę odsetek,
Opz - kwotę odsetek po zaokrągleniu.

Odsetki są naliczane od dnia następującego po dniu, w którym podatnik powinien był dokonać zapłaty podatku, natomiast naliczane są do dnia (włącznie z tym dniem) zapłaty podatku lub innej formy zwolnienia się ze zobowiązania podatkowego (np. potrącenia podatku z inną należnością). 

Niskie odsetki za zwłokę - do jakiej kwoty odsetek nie trzeba płacić?

Nie płaci się odsetek,  jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej - 8,70 zł. 

Nie ma przy tym znaczenia, czy odsetki te wynikają z opóźnienia zapłaty podatku rocznego, czy z zaliczki na podatek. Ważne jest, że dla celu określenia tej kwoty, każde zobowiązanie podatkowe liczy sie osobno. Zatem np. opóźnienie w zaliczce za maj - liczymy limit 8,70 zł, jeśli odsetki są niższe - nie płacimy oraz tak samo postępujemy z zaliczką za czerwiec i lipiec nawet jeśli opłąty dokonujemy dopiero w grudniu, gdzie suma odsetek za te miesiące przekczałaby już kwotę 8,70 zł.  

Sprawdź i przelicz także prawidłowe wyliczenia kwot wykazanych na wystawianych i otrzymywanych fakturach. W przypadku błędów w kwocie netto i brutto - możesz być zobowiązany do korekty swoich deklaracji, (kalkulator netto/brutto VAT).

2021-03-30

IFT-2R w 2021 roku a przedsiębiorcy z PIT-36, PIT36L i PIT-28

Kto i w jakim terminie powinien złożyć informację IFT-2R? Reklamy google, FB, Instagram, licencje do programów komputerowych, usługi chmury a IFT-2R.

2021-03-29

Ryczałtowe koszty podwyższone a praca zdalna w okresie pandemii

Czy ryczałtowe koszty podwyższone można deklarować, kiedy pracownicy pracują zdalnie? Sprawdź jak się rozliczać w czasie pandemii COVID.

2021-03-08

Twój e-PIT 2021 już dostępny w Programie e-pity 2020

Sprawdź i rozlicz Twój e-PIT 2021 w Programie e-pity 2020 i pobierz darmowy e-book “Zwrot na dom” - przygotowany z blogerami od aranżacji wnętrz.