Kilka słów o naszej organizacji

Celami Fundacji są: • wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność edukacyjną, opiekuńczą i wychowawczą na rzecz dzieci i młodzieży, - wspieranie przedsięwzięć o charakterze kulturalno-oświatowym, sportowym i edukacyjnym, - prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej, organizacja szkoleń i warsztatów podnoszących kwalifikacje, - szkolenie i doskonalenie zawodowe uczniów, młodzieży oraz osób niepełno-sprawnych i posiadających utrudniony dostęp do edukacji, - zapewnianie pomocy finansowej i rzeczowej dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych, w tym w szczególności pochodzących z blokowisk, domów dziecka, zagrożonych ubóstwem terenów wiejskich oraz rodzin patologicznych, • wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe budowy, remontów oraz mo-dernizacji obiektów służących prowadzeniu działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej, kulturalnej i sportowej, skierowanej do osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub osobistej, • budowanie, modernizacja i remontowanie obiektów przeznaczonych do prowadzenia działalności zmierzającej do poprawy edukacji dzieci, młodzieży i studentów, a także zmierzającej do zdobycia praktycznych umiejętności wspomagających pozycję na rynku pracy, - współorganizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów, • organizowanie i prowadzenie kwest i zbiórek na rzecz wspierania dzieci i młodzieży, • organizowanie kolonii, obozów rekreacyjnych i sportowych, zawodów, kon-kursów oraz wycieczek dla dzieci i młodzieży o niskim statusie majątkowym, - finansowanie nagród i stypendiów dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, pochodzących z rodzin patologicznych, ubogich oraz mających utrudniony start, - inicjowanie i popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, w szczególności z zakresu ochrony praw i wolności człowieka, ochrony życia rodzinnego oraz profilaktyki społecznej, - wspieranie działań zmierzających do rozwoju dzieci i młodzieży poprzez działalność naukową i kulturalną.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy