Kilka słów o naszej organizacji

1 ) Pomocy rodzicom w rozwiązywaniu problemów dotyczących wychowywania dzieci oraz w organizowaniu życia rodzinnego i zawodowego. 2 ) Wspierania rozwoju dzieci i młodzieży. 3 ) Inicjowania i wspierania działań zmierzających do aktywizacji osób starszych, zapewniających ich długotrwałą sprawność fizyczną i umysłową. 4 ) Prowadzenia działalności edukacyjnej na każdym etapie rozwoju człowieka. 5 ) Wspierania osób i rodzin wymagających szczególnej opieki i pomocy oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 6 \) Wspierania osób bezrobotnych, o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach, biernych zawodowo. 7 \) Organizowania pomocy socjalnej, prawnej i psychologicznej dla osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej, w tym dla osób niepełnosprawnych, 8 ) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym kreowanie ich działalności zawodowej 9 ) Budowania społeczeństwa obywatelskiego i działania na rzecz wzmacniania pozycji sektora organizacji pozarządowych 10 ) Prowadzenia działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia. 11 \) Propagowania idei krwiodawstwa i transplantologii 12 ) Inicjowania i wspierania działań zmierzających do polepszenia stanu środowiska naturalnego, w tym m. in. edukacji proekologicznej. 13 ) Promowania aktywności zawodowej i przedsiębiorczości. 14 ) Działania na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn. 15 ) Działania na rzecz wzmacniania pozycji sektora organizacji pozarządowych. 16 ) Inicjowania i wspierania wspólnego, rodzinnego spędzania czasu. 17 \) Wspierania obywatelskich, patriotycznych i proobronnych postaw. 18 ) Promowania w kraju i za granicą idei integracji europejskiej.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy