Kilka słów o naszej organizacji

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju człowieka zgodnie z Ewangelią i zasadami Katolickiej Nauki Społecznej, a w szczególności niesienie pomocy dzieciom, młodzieży, osobom starszym oraz rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej. Dla osiągnięcia powyższych celów Stowarzyszenie podejmuje następujące zadania: 1 . Organizowanie pomocy społecznej, w tym udzielanie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin. 2 . Działalność wychowawcza, oświatowa i edukacyjna. 3 . Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 4 . Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 5 . Promowanie i organizacja pracy wolontariatu. 6 . Ochrona i promocja zdrowia w aspekcie psychicznym, fizycznym i duchowym. 7 . Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz ekologii i dziedzictwa przyrodniczego. 8 . Podtrzymywanie tradycji narodowej i rozwijanie świadomości narodowej, społecznej, religijnej i kulturowej. 9 . Działalność wspomagająca rozwój kultury i sztuki. 10 . Podejmowanie działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 11 . Działalność charytatywna. 12 . Przeciwdziałanie patologiom społecznym. 13 . Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych. 14 . Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów. 15 . Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe i inne osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie określonym w ust. 1 – 14 .

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy