Kilka słów o naszej organizacji

JEDNOCZENIE SPOŁECZNOŚCI EUROPEJSKIEJ ŚRODOWISK Z DZIEDZINY KULTURY, SZTUKI, GOSPODARKI, SPORTU, ZDROWIA, ŚRODOWISK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, OSÓB DOTKNIĘTYCH CHOROBĄ STWARDNIENIA ROZSIANEGO ICH OPIEKUNÓW, PRZYJACIÓŁ I LUDZI DOBREJ WOLI. 1.AKTYWNE ODDZIAŁYWANIE W KIERUNKU KSZTAŁTOWANIA WŁAŚCIWEJ POSTAWY OBYWATELSKIEJ, ETYCZNO-MORALNEJ, WSPIERANIE IDEI RÓWNOUPRAWNIENIA I TOLERANCJI; 2.DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH; WSPIERANIE I AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH; 3.DBAŁOŚĆ O ZACHOWANIE WALORÓW ŚRODOWISKA NATURALNEGO; 4.WALKA I PRZECIWDZIAŁANIE PROBLEMOM ALKOHOLOWYM; 5.REPREZENTOWANIE I OCHRONA INTERESÓW CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WOBEC ORGANÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDOWEJ; 6.POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓ0c356 7.DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ; 8.PODTRZYMYWANIA TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ; 9.OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA; 10.DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH, WSPIERANIE SPOŁECZNOŚCI MAŁYCH MIAST I TERENÓW WIEJSKICH; 11.DZIAŁALNOŚĆ Z ZAKRESU NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA; 12.KRAJOZNAWSTWA, PROMOCJI REGIONALNEJ TURYSTYKI I AKTYWNEJ REKREACJI ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY; 13.DZIAŁANIA Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI; 14.UPOWSZECHNIANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNOGOSPODARCZEGO PAŃSTWA; 15.WSPIERANIE I AKTYWIZACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH; 16.DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI; 17.DZIAŁALNOŚĆ STYPENDIALNA NA RZECZ UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY: 18.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁ., ORGANIZOWANIE CZASU WOLNEGO OSOBOM STARSZYM, NIEPEŁNOSPRAWNYM, SAMOTNYM I BEZROBOTNYM, PROWADZENIE WARSZTATÓW, TERAPII ZAJĘCIOWEJ; 19. AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB.

Dane naszego OPP

  • KRS: 0000340479
  • www: http://
  • e-mail: p.zadrozny@wp.pl
  • Telefon: 48-504-01-22-11
  • Adres: UL. DĘBOWA 20, 06-400 CIECHANÓW

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy