Kilka słów o naszej organizacji

Nasza organizacja zgodnie ze statutem realizuje następuję cele: 1 . działalność wspomagająca edukację na poziomie formalnym, pozaformalnym oraz nieformalnym, w tym rozwój przedsiębiorczości, świadomości ekonomicznej, prawnej i kulturalnej społeczeństwa; 2 . rozwijanie umiejętności, zdolności oraz wiedzy dzieci i młodzieży również niedostosowanych społecznie, poprzez zabawę, 3 . pomoc w rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieży, również niedostosowanych społecznie, 4 . upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich w szczególności poprzez edukację; 5 . wyrównywanie szans rozwojowych, edukacyjnych, społecznych dzieci i młodzieży również niedostosowanej społecznie, 6 . działania na rzecz osób niepełnosprawnych w szczególności promowanie równego dostępu tych osób do nauki, kultury, sztuki i innych form ich aktywizacji; 7 . działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo osoby, grupy osób, wspólnoty i społeczności, nie posiadające osobowości prawnej a realizujące lub chcące realizować cele pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; 8 . ochrona i promocja zdrowia, promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia i sportu; 9 . podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 10 . promowanie postaw aktywnych młodzieży; 11 . promocja i organizacja wolontariatu 12 . działania na rzecz integracji europejskiej, inicjowanie, rozwijanie i promowanie kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami; 13 . przeciwdziałanie patologiom społecznym, 14 . pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 15 . działania profilaktyczne w zakresie zagrożeń społecznych, uzależnień, przemocy, bezdomności, HIV, innych chorób przenoszonych drogą płciową oraz promocja zdrowia i zdrowego trybu życia; 16 . upowszechnianie i ochrona praw człowieka oraz działalność na rzecz promowania równych praw kobiet i mężczyzn; 17 . działalność charytatywna; 18 . prowadzenie całodobowej działalności wychowawczej, opiekuńczej dla dzieci i osób będących w procesie usamodzielniania w ramach systemu pieczy zastępczej.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy