Kilka słów o naszej organizacji

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie głównie działalności w zakresie: 1 ) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 2 ) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 3 ) działalności charytatywnej, 4 ) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 5 ) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, 6 \) ochrony i promocji zdrowia, 7 ) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 8 ) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 9 ) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 10 ) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 11 ) wypoczynku dzieci i młodzieży, 12 \) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 13 \) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 14 ) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 15 \) turystyki i krajoznawstwa, 16 ) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 17 \) promocji i organizacji wolontariatu, 18 ) pomocy Polonii i Polakom za granicą, 19 ) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, 20 ) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, 21 ) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i realizowania działań oraz przedsięwzięć edukacyjnych, oświatowych, dydaktyczno-wychowawczych, leczniczo-opiekuńczych, kulturalnych, społecznych, rekreacyjno- wypoczynkowych, terapeutycznych, rewalidacyjnych, rehabilitacyjnych, charytatywnych i promocyjno-informacyjnych na rzecz osób pełno- i niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy