Kilka słów o naszej organizacji

REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE: 1 . pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 2 . działalności charytatywnej; 3 . ochrony i promocji zdrowia; 4 . działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 5 . promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 6 . działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 7 . działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 8 . nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 9 . krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; 10 . upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 11 . porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; 12 . upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 13 . działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 14 . promocji i organizacji wolontariatu; 15 . działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.

Dane naszego OPP

  • KRS: 0000290907
  • www: http://
  • e-mail: f.marcus@wp.pl
  • Telefon: 587615465
  • Adres: UL. BURZYŃSKIEGO 1, 80-462 GDAŃSK

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy