Kilka słów o naszej organizacji

1 ) Pomoc społeczna, w tym pomoc dzieciom, młodzieży, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych dzieci, młodzieży, rodzin i osób. 2 ) Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 3 ) Działalność charytatywna. 4 \) Ochrona i promocja zdrowia. 5 ) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 6 ) Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 7 ) Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. 8 ) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. 9 ) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 10 ) Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie. 11 ) Wypoczynek dzieci i młodzieży. 12 \) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 13 \) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 14 ) Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. 15 \) Turystyka i krajoznawstwo. 16 ) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji. 17 \) Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów. 18 ) Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 19 \) Promocja i organizacja wolontariatu. 20 ) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy