Pomóż nam pomagać!

FUNDACJA CENTRUM PRAW KOBIET

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1,5%: specjalistyczna pomoc dla kobiet doświadczających przemocy

KRS: 0000188668

Fundacja Centrum Praw Kobiet posiada status OPP. Od 27 lat niesie pomoc kobietom doświadczającym przemocy i ich dzieciom. Misją Centrum Praw Kobiet jest przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy i dyskryminacji kobiet w życiu prywatnym, publicznym i zawodowym. CPK prowadzi 8 poradni dla kobiet doświadczających przemocy: w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Toruniu i Żyrardowie. Prowadzi także Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Warszawie, gdzie kobiety wraz z dziećmi mogą znaleźć bezpieczny nocleg. Fundacja udziela kobietom - ofiarom przemocy oraz dyskryminacji - pomocy prawnej i psychologicznej, porad doradcy zawodowego, asysty podczas rozprawy sądowej. Każda kobieta, która przychodzi do CPK zostaje objęta kompleksową opieką i może bezpłatnie skorzystać ze wszystkich usług.

Kilka słów o naszej organizacji

1 . poszanowania i przestrzegania praw człowieka w stosunku do kobiet, w tym zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w prawie, w praktyce jego stosowania oraz w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym i w rodzinie; 2 . przeciwdziałania wszelkim formom przemocy i dyskryminacji kobiet oraz wykluczeniu społecznemu w szczególności ze względu na wiek, niepełnosprawność, status społeczny i majątkowy, przekonania, rasę, narodowość i orientację seksualną oraz uprzednią karalność; 3 . przeciwdziałania bezrobociu kobiet, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej kobiet, równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz równego podziału obowiązków domowych; 4 . przeciwdziałania patologiom społecznym w tym w szczególności przemocy w rodzinie, przemocy seksualnej, alkoholizmowi i innym uzależnieniom oraz ich skutkom, które bezpośrednio bądź pośrednio dotykają kobiety i dzieci; 5 . poszerzania dostępu do informacji, poradnictwa i pomocy prawnej, psychologicznej, socjalnej, zawodowej, finansowej, dotyczącej uzależnień oraz bezpiecznego schronienia w szczególności dla kobiet ofiar przemocy i dyskryminacji i ich dzieci w tym kobiet ze zmarginalizowanych środowisk społecznych oraz kobiet skazanych; 6 . edukacji w szczególności w zakresie postrzegania praw kobiet i dziewcząt jako praw człowieka, przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, status społeczny i majątkowy, przekonania, rasę, narodowość i orientację seksualną, równego statusu kobiet i mężczyzn, aktywizacji zawodowej i budowania niezależności finansowej kobiet, uzależnień, praw kobiet w sferze prokreacji oraz idei integracji europejskiej; 7 . profilaktyki i promocji zdrowia kobiet i dziewcząt w tym w szczególności zdrowia psychicznego i prokreacyjnego oraz dostępu do edukacji seksualnej, rehabilitacji i zajęć sportowych; 8 . budowania społeczeństwa obywatelskiego, w tym tworzenia warunków dla większej społecznej i politycznej aktywności kobiet; 9 . rozwijania dialogu społecznego z organami władzy publicznej, w szczególności z instytucjami zajmującymi się na szczeblu centralnym i lokalnym problematyką rynku pracy, przeciwdziałania przemocy, patologiom społecznym, dostępem do wymiaru sprawiedliwości oraz działaniami na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy