Kilka słów o naszej organizacji

1. Podejmowanie działań na rzecz upodmiotowienia człowieka i godnego życia przez otwarcie na drugiego człowieka, na miłość, na Boga, który jest Miłością;
2. Działanie na rzecz dialogu i pojednania ludzi, narodów, państw, cywilizacji, religii ze szczególnym uwzględnieniem naszych sąsiadów oraz miejsca naszej europejskiej wspólnoty narodów we wszechświatowej współpracy;
3. Budowanie i umacnianie więzów wspólnoty Polaków zamieszkałych w kraju i za granicą, m in. poprzez wspieranie współpracy duchowej, kulturowej i gospodarczej z lokalnymi społecznościami w miejscach ich zamieszkania;
4. Działanie na rzecz pokojowego rozwoju ludzkości i budowania "cywilizacji miłości"; działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
5. Działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, demokracji, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, wolontariatu; inspirowanie powstawania organizacji pozarządowych, klubów i stowarzyszeń; działania ma rzecz edukacji, rozwoju społeczności lokalnych oraz mniejszości narodowych, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa: a także działań wspomagających rozwój; ratownictwa i ochrony ludności, dzieci i młodzieży, najuboższych i pokrzywdzonych przez los;
6. Szerzenie świadomości potęgi miłości w życiu prywatnym i publicznym oraz działania na rzecz odbudowy więzów miłości w rodzinie oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywania szans tych rodzin i osób; działa na rzecz zagwarantowania i zaspokojenia podstawowych potrzeb materialnych i duchowych człowieka, jak prawo do życia, do domu, do miłości, do pracy; promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; pomoc osieroconym i porzuconym dzieciom oraz ludziom samotnym i opuszczonym; osobom starszym i w wieku emerytalnym, uchodźcom i pozbawionym wolności;
7. Gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych dla realizowania celów Fundacji;
8. Organizuje i prowadzi instytuty i badania naukowe, działalność oświatową i szkoleniową, konferencje, szkoły, przedszkola, świetlice i poradnie, uniwersytety trzeciego wieku;
9. Działania na rzecz rzecznictwa interesów obywateli oraz upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
10. Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, prowadzi wystawy, aukcje, galerie.
11. Działania na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
12. Prowadzi działalność charytatywną, podejmuje działania wspierające i opiekuńcze na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym transport osób niepełnosprawnych i chorych,
13. Prowadzi działalność medyczną i leczniczą, opiekuńczą, hospicyjną, paliatywną;
14. Prowadzi poradnictwo rodzinne, prawne, psychologiczne i zawodowe oraz pośrednictwo pracy;
15. Prowadzi działalność w zakresie promocji i organizacji wolontariatu;
16. Działania na rzecz dziedzictwa kulturowego, dokumentowanie i upowszechnianie historii i tradycji europejskich zabytków kultury materialnej i niematerialnej.
17. Prowadzenie działalności naukowej, kulturalnej i edukacyjnej w zakresie popularyzacji wiedzy o historii i architekturze miasta Warszawy.
18. Promocja i aktywne popieranie wszelkich form twórczości w zakresie kultury i sztuki.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy