Pomóż nam pomagać!

"DAJ SZANSĘ" FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1,5%: działalność statutowa Fundacji

KRS: 0000023710

Środki zebrane w ramach 1% są przeznaczone na działalność statutową Fundacji. Corocznie wspieramy ponad 200 dzieci i ich rodzin.

Nasza strona www: www.fundacja-dajszanse.pl

Kilka słów o naszej organizacji

Celem Fundacji jest podejmowanie i realizacja różnorodnych działań przyczyniających się do wspierania osób niepełnosprawnych i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z uszkodzenie mózgu. Art. 8 Fundacja realizuje swoje cele poprzez: a) Udzielanie pomocy społecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin posiadających dzieci i młodzież niepełnosprawną. b) Działania na rzecz profilaktyki schorzeń neurologicznych i wad wrodzonych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przed negatywnymi skutkami wpływów spożywania alkoholu, stresu oraz umacniania i wspierania rodzin. c) Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. d) Działania na rzecz edukacji i wychowania dzieci i młodzieży, szczególnie niepełnosprawnej, e) Krajoznawstwo, turystykę oraz sport i wypoczynek dzieci i młodzieży, szczególnie niepełnosprawnych. f\) Pomoc ofiarom wypadków drogowych, ofiarom wypadków losowych, szczególnie dotkniętych uszkodzeniem układu ruchowego i narządów ruchu. g) Promocję i rozwijanie wolontariatu h) Działalność edukacyjna, psychoterapeutyczna, wydawnicza na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych i profesjonalistów, i) Działalność na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych, w tym szczególnie rodzin z niepełnosprawnymi z terenów wiejskich. j) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu niepełnosprawnych, także w formach integracyjnych. k) Wydawanie, rozpowszechnianie, w tym sprzedaż wydawnictw, pomocy edukacyjnych, sprzętu rehabilitacyjnego, urządzeń ułatwiających porozumiewanie się, naukę, pracę i samoobsługę przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy