Zmiany w podatkach w latach 2020, 2021 i 2022.
Wieloletni plan finansowy państwa a zmiany w podatkach

Nie są jeszcze znane wszystkie zmiany podatkowe na rok 2020 i lata późniejsze. Te nowelizacje, które są wprowadzane obecnie, oddziaływać będą na system podatkowy również w tych latach i w latach kolejnych. Obecnie zaplanowanych jest szereg zmian w metodach opodatkowania oraz poboru danin publicznoprawnych. Zmiany obejmują zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorców. Ich celem jest z jednej strony uszczelnienie dotychczasowych źródeł finansowania budżetu państwa, z drugiej – rozwój programu odciążenia osób wchodzących dopiero na rynek pracy oraz zarabiających najmniej.

 poznaj też szczegółowo zmiany wprowadzone do PIT 2019 obowiązujące w rozliczeniach składanych w 2020 roku >

Najlepszy sposób na Twój e-PIT 2020 i zmiany - Program e-pity.

Nie wiesz jak zmiany skali podatkowej, kosztów uzyskania, kwoty wolnej od podatku i inne w PIT 2020 wpłynie na Twój podatek do zapłaty? Czy Twój podatek będzie wyższy czy niższy, co z Twoimi ulgami i odliczeniami? Jakie załączniki musisz wypełnić? Wylicz PIT od razu w Programie e-pity 2019, który uwzględnia wszystkie zmiany w rozliczeniach PIT 2020 >>

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT 2020-2022

Zmiany w rozliczeniach PIT w trakcie 2020 r. wpływają na zasady rozliczeń podatkowych, jakie przygotowywane będą w 2021 r. za 2020 r. Aby prawidłowo wyliczyć podatek i zoptymalizować zapłatę podatku, warto znać zasady rozliczeń podatkowych i zmienionych zasad opodatkowania.

Pakiet osłonowy dla firm, zmiany podatki PIT w związku z epidemią (COVID-19) koronawirus

W związku z epidemią koronawirusa (choroba COVID-19) w Polsce, rząd przygotował pakiet osłonowy dla firm. Zmiany w zakresie nie tylko podatków PIT, VAT, CIT oraz ZUS, ale również wsparcia działalności przedsiębiorstw i pracowników, w obliczu pandemii coronavirus (pakiet zmian osłonowych w okresie Covid-19) obejmuje V sektorów (5 filarów).

 sprawdź zakres pakietu osłonowego dla firm, zmiany podatki PIT, VAT, CIT i ZUS - (COVID-19) - koronawirus >

Ulga na zasiedlenie - na kupno mieszkania, budowę domu – nowa ulga mieszkaniowa PIT

Obecnie ulga jest w fazie projektu - jednak jej wprowadzenie zostało już wskazane w wykazie prac legislacyjnych rządu na III kwartał 2020 r. Zgodnie z informacjami, odliczenia będzie można dokonywać już w zeznaniu za 2020 r. - zatem wydatki ponoszone obecnie na nabycie mieszkania w 2020 r. lub na budowę domu będą podstawą do jej zastosowania. Istotą ulgi będzie to, że...

 czytaj poradnik - nowa ulga mieszkaniowa w PIT - ulga za zasiedlenie >

W rozliczeniach PIT za 2020 w 2021 ulga dla młodych z większym limitem niż w PIT za 2019 r.

Dla wynagrodzeń wypłacanych osobom w wieku do ukończenia 26 r. ż. z tytułu umów o pracę, pracę nakładczą, spółdzielczy stosunek pracy, stosunek służby lub umów zlecenie, w 2020 r. obowiązuje wyższy limit przychodów zwolnionych z podatku. Limit ten wynosi 85.528 zł. Podatek dochodowy od osób fizycznych płaci się wyłącznie od nadwyżki ponad ten limit przychodów. Odwrotnie niż miało to miejsce w roku 2019, zwolnienie podatkowe stosuje się samoczynnie - bez oświadczenia w tej sprawie. Zatrudniony może natomiast złożyć wniosek o pobieranie zaliczki przez płatnika w trakcie roku.

zerowy PIT - ulga dla młodych do 26 roku życia >

Nowa skala podatkowa PIT za 2020 - stawka 17%

W PIT za 2020 r. rozliczanym w 2021 roku obowiązuje nowa, obniżona wysokość podatku ustalanego według skali podatkowej. Podatek pobierany zarówno w trakcie roku w formie zaliczek, jak i w zeznaniu rocznym, wynosi 17%, a po przekroczeniu progu podatkowego 32%.  

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad

do

 
  85 528

17 % minus kwota zmniejszająca podatek

85 528  

14 539 zł 76 gr+ 32 % nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek 

1.000.000  

14 539 zł 76 gr + 32 % nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek plus dodatkowe 4% od nadwyżki ponad 1 mln zł podstawy 

Oblicz Twój podatek z nową skalą i kwotą wolną w Programie e-pity 2019!

Nie musisz liczyć podatku w PIT za 2019 według nowej skali podatkowej, nową kwotą wolną oraz zmienionymi kosztami uzyskania ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami i odliczeniami. Wylicz w Programie e-pity 2019 po prostu i rozlicz swój e-PIT w 2020 online >>

Stawka 17% stosowana jest również przy opodatkowaniu ryczałtowym przychodów z umów zlecenie i dzieło, dla których jednorazowa wartość przychodu wynikająca z umowy nie przekracza 200 zł. W przypadku opodatkowania ryczałtowego zysków kapitałowych stawka podatku pozostaje na poziomie 19%. Taka sama stawka dotyczy podatku liniowego.

więcej na skala podatkowa >

Kwota wolna w 2020 r. - obowiązuje inna niż do tej pory kwota zmniejszająca podatek. 

Dochód roczny podatnika Stawka podatku Kwota wolna (do tej kwoty podatek wyniesie 0 zł)
1 zł – 8.000 zł 17% minus 1.360 zł** 8.000 zł
8.001 – 13.000 zł 17% minus kwota obniżająca** Degresywna – od 8.0001 zł do 3.091 zł
13.001- 85.528 zł 17% minus 525,12 zł** 3.091 zł
85.529 zł – 127.000 zł 32% minus kwota obniżająca** Degresywna – od 3.091 zł do 0 zł.
od 127.001 zł 32% Brak kwoty wolnej od podatku

więcej kwota wolna od podatku w PIT 2020 >

Wyższe koszty uzyskania przychodów za cały 2020 r.

Limity kosztów podatkowych ustalanych ryczałtowo dla pracowników miejscowych i dojeżdżających obowiązują obecnie przez cały rok. Tym samym od dochodu można odliczać po 250 / 300 zł miesięcznie. Podwyższeniu uległy również roczne limity kosztów, jakie każda z osób może wykazać w deklaracji podatkowej. W niektórych przypadkach maksymalne koszty sięgać mogą nawet 5400 zł.

więcej koszty uzyskania przychodu w PIT za 2020 >

Ustalanie zaliczek z tytułu umowy o pracę po przekroczeniu I progu podatkowego

Po przekroczeniu pierwszego progu skali podatkowej zatrudniający na podstawie umowy o pracę lub pracę nakładczą, służby lub spółdzielczego stosunku pracy muszą stosować 32% stopę podatku od momentu przekroczenia 85.528 zł, a nie jak miało to miejsce  do tej pory - od miesiąca kolejnego. W efekcie:

 • za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy nie przekroczył kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali - 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu;
 • za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali - 17% od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła tej kwoty, i 32% od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali;
 • za miesiące następujące po miesiącu, o którym mowa w pkt 2 - 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu. 

Zmiany zasad opodatkowania zarobków z zagranicy za 2020 r. Nowe obowiązki PIT - Wielka Brytania, Irlandia, Finlandia, Izrael, Japonia, Litwa, Nowa Zelandia, Słowacja

Uwaga zmiany zasad opodatkowania zarobków z zagranicy za 2020 r. -Wielka BrytaniaIrlandia, Finlandia, Izrael, Japonia, Litwa, Nowa Zelandia, Słowacja - Nowe obowiązki rozliczenia PIT z pracy za granicą w Polsce - konwencja MLI. Począwszy od 2020 r. dochodzić będzie do zmian w zasadach opodatkowania polskich rezydentów podatkowych - sprawdź nowe obowiązki…

 więcej informacji - zmiany zasad od rozliczenia PIT 2020 roku - konwencja MLI >

Ulga na złe długi w PIT

Począwszy od zeznania PIT za 2020 r. (rozliczanym w 2021 roku) podatnicy będą uprawnieni ponownie do skorzystania z preferencji podatkowej w związku z nierzetelnym postępowaniem zalegających im z płatnościami dłużników. Przepisy ustalają zasady postępowania przy braku płatności po stronie wierzycieli i dłużników – zaległości rodzą swoje konsekwencje po obu stronach transakcji.
Obowiązek usunięcia płatności z kosztów lub doliczenia nieuregulowanej płatności do przychodów wystąpi po 90 licząc od przyjętego terminu płatności określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie. Ulgę wykazać można w deklaracjach  PIT-36,  PIT-36L,  PIT-28. Ulga na złe długi na analogicznych zasadach obejmuje również podatników CIT.

więcej o uldze na złe długi w PIT >

Mały ZUS Plus – preferencyjna wysokość  składek ZUS od 1 lutego 2020

Począwszy od 1 lutego 2020 r. przedsiębiorcy z przychodami z roku 2019 r. mają prawo korzystać ze składek ZUS uzależnionych od wysokości ich faktycznego przychodu. Wyliczenie składki możliwa jest w kalkulatorze. Przed zgłoszeniem do ZUS zmiany kodów ubezpieczeniowych należy skontrolować, czy spełnione są warunki korzystania z tzw. małego ZUS plus.

kalkulator składek mały ZUS Plus > 

Darowizna na rzecz walki z COVID a ulga w rocznym PIT

W rocznym zeznaniu podatkowym dopuszczalne jest odliczenie przekazywanych w ramach wspierania walki z koronawirusem w okresie stanu epidemii.

 czytaj poradnik - darowizna na rzecz walki z COVID a ulga w rocznym PIT >

Darowizna sprzętu komputerowego w związku z COVID

Ulgą podatkową objęci są podatnicy, którzy  od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.  przekażą darowizną, na rzecz organów prowadzących jednostki oświatowe lub innym jednostkom celem dalszego nieodpłatnego przekazania tym organom lub placówkom - komputery przenośne tzn.  laptopy lub tablety.

 czytaj poradnik -darowizna sprzętu komputerowego w związku z COVID >

Mały podatnik PIT - z nowym limitem

Począwszy od 2020 r.jako małego podatnika traktuje się podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro (poprzednio 1.2 mln euro), a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku również przychodu ze sprzedaży u zmarłego przedsiębiorcy; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł; 
W efekcie większa grupa podatników może korzystać m.in. z amortyzacji jednorazowej lub uproszczonych form zapłaty zaliczek na podatek.

Płatności podatku na mikrorachunek

Zarówno zaliczki na podatek, jak i roczny podatek PIT, CIT, VAT wpłacany powinien być od 1 stycznia 2020 r. na indywidualnie generowany mikrorachunek podatkowy.

więcej na www.mikrorachunek.pl

Zmiana zasad wykreślania kosztów przy płatności spoza rachunku uwierzytelnionego z białej listy VAT

Począwszy od 1 stycznia obowiązuje zasada wykreślania kosztów lub dodawania przychodów z tytułu płatności poza rachunek z tzw. białej listy podatników VAT. Chodzi o płatności o łącznej wartości przekraczającej 15.000 zł.
Nowe regulacje pozwalają na to, aby pozostawić w kosztach płatności dokonywanych na rachunki spoza wykazu VAT, w których przypadku przekroczony został limit 15.000 zł, w sytuacji:

 • transakcji dokonanych na numery rachunków NRB dla kont księgowych jeżeli bank, SKOK bądź podmiot będący wystawcą faktury, za którą zapłata będzie dokonywana na rachunek, wraz z informacją o tym numerze rachunku do zapłaty, poinformują podatnika, że rachunek wskazany do zapłaty jest rachunkiem cesyjnym lub rachunkiem wykorzystywanym do celów działalności faktoringowej lub gospodarki własnej,
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import towarów, usług usług, dostawa towarów opodatkowana u nabywcy nie będą musiały być dokumentowane rachunkiem z białej listy,
 • płatności z wykorzystaniem metody podzielonej płatności nie będą musiały być dokumentowane rachunkiem z białej listy,
 • wydłużeniu do 7 dni (z 3 dni) ulega termin na złożenie zawiadomienia o zapłacie na rachunek spoza białej listy - w przypadku innego rodzaju transakcji. 

więcej o biłaej liście VAT >

Zamiast e-deklaracji VAT-7 i VAT-7K od pażdziernika 2020 rok - nowe pliki JPK_V7M i JPK_V7K 

W rozliczeniu okresów X-XII, (IV kwartał), zamiast e-deklaracje VAT-7 i VAT-7K oraz osobno wysyłki JPK_VAT, podatnicy będą zobowiązani do wysyłki nowych plików kontrolnych VAT: JPK_V7M lub JPK_V7K. Nowy JPK_V7 zastępuje i łączy w jeden plik oraz dodatkowo zawiera: dotychczasowy VAT-7 (JPK_V7M) lub VAT-7K (JPK_V7K), dotychczasowy plik JPK_VAT obowiązujący do rozliczeń za iX 2020 r., dotychczasowe deklaracje VAT-27VAT-ZZVAT-ZDVAT-ZT i inne wnioski dołączane do deklaracji VAT-7/VAT-7K obecnie jako osobne dokumenty.

więcej o nowym JPK_V7 w 2020 znajdziesz na jpk.info.pl >

PPK dla większej grupy podatników

Ustawę o pracowniczych planach kapitałowych stosuje się do:

 1. podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. - od dnia 1 lipca 2019 r.,
 2. podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. - od dnia 1 stycznia 2020 r.,
 3. podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. - od dnia 1 lipca 2020 r.,
 4. pozostałych podmiotów zatrudniających - od dnia 1 stycznia 2021 r.

W efekcie w 2020 r. znaczna część przedsiębiorstw średniej wielkości zostanie objęta planami. Zastosowanie PPK oznacza przychód podatkowy po stronie podatnika w zakresie części składki finansowanej przez pracodawcę (poza wynagrodzeniem brutto). Natomiast wpłata powitalna oraz wpłaty w części pobieranej z wynagrodzenia brutto nie są przychodem zatrudnionego.

Oświadczenie o stosowaniu kwoty zmniejszającej podatek do ZUS oraz zmiany w rozliczeniu PIT-40A

Od zaliczek na podatek organ rentowy odejmował do tej pory 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, ale na pisemny wniosek podatnika organ rentowy nie pomniejszał tych zaliczek od miesiąca, w którym otrzymał wniosek, albo od następnego miesiąca, jeżeli w miesiącu otrzymania wniosku, organ nie miał możliwości jego uwzględnienia. Co więcej do tej pory wniosek stosowany był jedynie do danego roku podatkowego. Według nowych zasad:

 • wniosek złożony przez podatnika o niepomniejszanie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek obowiązuje płatnika (organ rentowy) do chwili odwołania wniosku przez podatnika - organ rentowy pomniejsza ponownie zaliczkę od miesiąca, w którym nastąpiło wycofanie wniosku, albo od następnego miesiąca, jeżeli w miesiącu wycofania wniosku nie miał takiej możliwości.”,
 • organy rentowe nie sporządzą PIT-40A dla podatników, u których suma zaliczek pobranych w roku podatkowym przewyższa kwotę podatku obliczonego przez organ rentowy za ten rok (z obliczenia organu rentowego wynika nadpłata); w takich przypadkach bowiem podatnik samodzielnie wylicza podatek i występuje o zwrot nadpłaty; jednocześnie zatem nadpłacony podatek nie będzie przenoszony do rozliczeń zaliczki na przyszłe miesiące (marzec, kwiecień) jak miało to miejsce do tej pory.

 

Dochody marynarzy z UE zwolnione z podatku 

Począwszy od 1 stycznia 2020 r. zwolnione z podatku pozostaną dochody marynarzy, którzy są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub EOG, uzyskane z tytułu pracy na statkach morskich podnoszących banderę państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub EUG używanych do przewozu ładunku lub pasażerów w żegludze międzynarodowej, jeżeli była ona w danym roku podatkowym wykonywana łącznie przez okres co najmniej 183 dni. Warunkiem stosowania zwolnienia pozostaje złożenie w urzędzie skarbowym odpowiedniego zaświadczenia o pracy na takim statku. Do okresu 183 dni zalicza się m.in. okres podróży do miejsca rozpoczęcia pracy na statku (i w czasie powrotu - z miejsca pracy na statku do miejsca zamieszkania), liczony wraz z dniem rozpoczęcia podróży (zakończenia podróży) z miejsca zamieszkania lub innego miejsca wskazanego w marynarskiej umowie o pracę, szkolenia, urlopu wypoczynkowego, pobierania zasiłku chorobowego lub zasiłku macierzyńskiego.

Zmianą, która może znacząco wpłynąć na rozliczenia podatkowe jest wprowadzenie „testu przedsiębiorcy”, mające ograniczać skalę zjawiska nieuprawnionego kwalifikowania przychodów otrzymywanych przez osoby fizyczne do źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza”.

Przepisy prawa podatkowego umożliwiają osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wybór formy opodatkowania osiąganych dochodów – jako umowy cywilnoprawne lub umowa o pracę oraz odrębnie jako działalność gospodarcza. Przepisy obecnie istniejące nie zapewniają jednak kontroli, czy po wyborze źródła, podatnik czerpie przychody faktycznie z działalności gospodarczej. Kontrolowane będzie zatem, czy wystawianie pojedynczych faktur w okresie rozliczeniowym jest faktycznie wykonywaniem działalności gospodarczej.

 rozliczenie PIT firma - działalność gospodarcza >

Rozważane jest również wprowadzenie tzw. tymczasowego rozwiązania problemu opodatkowania cyfrowych modeli biznesowych w formie podatku od wybranych usług cyfrowych.

Podatnikiem mają być największe przedsiębiorstwa cyfrowe świadczące usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a podatek wprowadzony ma zostać od 1 stycznia 2020 r.

Już od stycznia 2019 r. funkcjonują również inne rozwiązania , których celem jest uszczelnienie systemu podatków dochodowych.

W szczególności, są to:

 • obowiązek przekazywania do organów podatkowych informacji o schematach podatkowych,
 • zmiana zasad poboru podatku u źródła,
 • modyfikacja przepisów klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania,
 • opodatkowanie niezrealizowanych zysków kapitałowych w przypadku przeniesienia składników majątku, rezydencji podatkowej lub stałego zakładu do innego państwa. Rozwiązania te oraz planowana do wdrożenia w 2020 r.
 • automatyczna wymiana informacji o schematach podatkowych transgranicznych wpływać będą na ograniczenie stosowania mechanizmów tzw. agresywnego planowania podatkowego.

Niezależnie od tego podejmowane będą działania nakierowane na poprawę efektywności egzekucji administracyjnej, co umożliwi m.in. modernizacja funkcjonowania tzw. wyspecjalizowanych urzędów skarbowych (dla podmiotów o skomplikowanych zasadach opodatkowania), wdrożenie Programu Współdziałania, rozwój cyfryzacji sprawozdań finansowych i wykorzystywanie danych w nich zawartych na potrzeby jednostek KAS.

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję