Zmiany w podatkach w latach 2019, 2020, 2021 i 2022. Wieloletni plan finansowy państwa a zmiany w podatkach

Nie są jeszcze znane wszystkie zmiany podatkowe na rok 2020 i lata późniejsze. Te nowelizacje, które są wprowadzane obecnie, oddziaływać będą na system podatkowy również w tych latach i w latach kolejnych. Obecnie zaplanowanych jest szereg zmian w metodach opodatkowania oraz poboru danin publicznoprawnych. Zmiany obejmują zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorców. Ich celem jest z jednej strony uszczelnienie dotychczasowych źródeł finansowania budżetu państwa, z drugiej – rozwój programu odciążenia osób wchodzących dopiero na rynek pracy oraz zarabiających najmniej.

 poznaj też szczegółowo zmiany wprowadzone do PIT 2019 obowiązujące w rozliczeniach składanych w 2020 roku >

Najlepszy sposób na Twój e-PIT 2020 i zmiany - Program e-pity.

Nie wiesz jak zmiany skali podatkowej, kosztów uzyskania, kwoty wolnej od podatku i inne w PIT 2020 wpłynie na Twój podatek do zapłaty? Czy Twój podatek będzie wyższy czy niższy, co z Twoimi ulgami i odliczeniami? Jakie załączniki musisz wypełnić? 
Wylicz PIT od razu w Programie e-pity 2019, który uwzględnia wszystkie zmiany w rozliczeniach PIT 2020 >>

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT w latach 2019-2022

Wśród zmian proponuje się przede wszystkim wprowadzenie następujących nowelizacji i modyfikacji:

W rozliczeniach roku 2019, osoby do ukończenia 26 roku życia zwolnione zostaną z opodatkowania w sytuacji, gdy ich przychody (kwota brutto) nie przekroczy 10.691 zł.

W stosunku do przychodów uzyskanych w 2020 r. kwota zwolniona wyniesie 42.764 zł.

W stosunku do osób, które w trakcie danego roku ukończą 26 rok życia, przychody zwolnione ustalane będą tylko w okresie do ukończenia tego wieku, a nie z całego roku. Jednocześnie wydaje się, że do limitu liczyć powinno się wyłącznie przychody opodatkowane, a nie zwolnione w Polsce z podatku (np. ze względu na zarabianie za granicą, kwoty diet, kwoty stypendiów).

Bez znaczenia pozostanie, czy uzyskujący przychody jest osobą uczącą się, czy też nie pobierającą nauki.

Bez znaczenia pozostanie również tytuł, z jakiego przychody będą pochodzić. Do limitu będzie trzeba zsumować wszystkie przychody osób, podlegające opodatkowaniu, nie będące zwolnione z podatku na podstawie innych tytułów.

 Zerowy PIT - ulga dla młodych do 26 roku życia >
 aktualna skala podatkowa >
 kalkulator wynagrodzeń >

Ponad 2-krotnie podwyższone mają zostać zryczałtowane koszty uzyskania przychodów dla pracowników, kwoty ryczałtowe zaokrąglone.

Nowa (podwyższona) wysokość zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r. i będzie mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.,
Zmiany spowodują, że:

 • W miejsce podstawowych kosztów 111,25 zł (1.335 zł rocznie) pracownicy odliczą 3.000 zł rocznie (po 250 zł miesięcznie),
 • W przypadku osób dojeżdżających, nieuzyskujących dodatku za rozłąkę w miejsce podstawowowych kosztów 139,06 zł (1.668,72), pracownicy uzyskają 3.600 zł rocznie (po 300 zł za każdy miesiąc,
 • Podwyższeniu ulegną również limity w przypadku zarabiania pracowników lokalnych i dojeżdżających w wielu miejscach w danym roku.

 Ryczałtowe koszty uzyskania przychodu - porównanie 2019 i 2020 rok 

 Koszty uzyskania

2019

2020

Pracownicy miejscowi

111,25 zł

1335 zł

250 zł

3.000 zł

Pracownicy miejscowi – wiele miejsc pracy

2.002,05 zł

4.500 zł

Pracownicy dojeżdżający

139,06 zł

1.668,72 zł

300 zł

3.600 zł

Pracownicy dojeżdżający – wiele miejsc pracy

2.502,56 zł

5.400 zł 


Na nowelizacji nie skorzystają osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, natomiast zmiany wpłyną również na podwyższenie kosztów u osób:

 • wykonujących czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich,
 • niezależnie od sposobu ich powoływania, należących do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,
 • zatrudnionych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej,

W ich przypadku stosowane są koszty ryczałtowe dla pracowników miejscowych (nowy limit roczny 3000 zł), w tym dla pracowników miejscowych z wielu umów (nowy limit roczny 4500 zł).

kalkulator kosztów uzyskania przychodu >

Obniżona zostanie podstawowa stawka podatku z 18% do 17% dla dochodów do wysokości 42.764 zł. nowa skala podatkowa będzie miała zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r.

Dochody przekraczające tę wartość opodatkowane będą stawką dotychczasową – 18%, a przekraczające 85.528 zł – stawką 32%. Cały czas zastosowanie znajdzie również kwota zmniejszająca podatek uzależniona od wartości przychodów. W efekcie od 2020 r. podatki PIT ustalane będą w następujący sposób:

 • Dochód od 1 zł do 8001 zł – zwolniony będzie z podatku
 • Dochód od 8001 do 12.001 – opodatkowany będzie 17% podatkiem, a kwota wolna będzie się zmniejszała proporcjonalnie do wysokości dochodu (im większy będzie dochód, tym mniej można będzie odliczyć od dochodu, czyli tym wyższa będzie kwota, od której płaci się podatek),
 • Dla dochodów od 12.001 zł do 85.528 zł kwota zmniejszająca będzie stała 556,02 zł,
 • Przychód powyżej 42764 zł u osób do 26 r.ż. zaczyna być opodatkowany – stosować będzie się 17% podatek i kwotę zmniejszającą 556,02 zł (limit dotyczy przychodów więc może się zdarzyć, że osoba małoletnia uzyska faktycznie dochód niższy i będzie uprawniona do kwoty odliczanej – zmniejszającej podatek wyższej niż 556,02 zł).
 • Dochód powyżej 42764 zł opodatkowany będzie 18% stawką podatku – u wszystkich podatników – kwota zmniejszająca podatek przy dochodzie powyżej tej kwoty wyniesie 556,02,
 • Dla dochodów powyżej 85.528 zł kwota zmniejszająca będzie się zmniejszała proporcjonalnie (im wyższy dochód, tym mniej można odliczyć),
 • Dla dochodów powyżej 85.528 zł stawka podatku wzrośnie do 32%
 • Do dochodów przekraczających 127.000 zł kwota wolna nie będzie odliczana – podatnik płaci podatek 32%.   

Zmianą, która może znacząco wpłynąć na rozliczenia podatkowe jest wprowadzenie „testu przedsiębiorcy”, mające ograniczać skalę zjawiska nieuprawnionego kwalifikowania przychodów otrzymywanych przez osoby fizyczne do źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza”.

Przepisy prawa podatkowego umożliwiają osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wybór formy opodatkowania osiąganych dochodów – jako umowy cywilnoprawne lub umowa o pracę oraz odrębnie jako działalność gospodarcza. Przepisy obecnie istniejące nie zapewniają jednak kontroli, czy po wyborze źródła, podatnik czerpie przychody faktycznie z działalności gospodarczej. Kontrolowane będzie zatem, czy wystawianie pojedynczych faktur w okresie rozliczeniowym jest faktycznie wykonywaniem działalności gospodarczej.

 rozliczenie PIT firma - działalność gospodarcza >

Zmiany zasad opodatkowania zarobków z zagranicy za 2020 r. Nowe obowiązki PIT - Wielka Brytania, Irlandia, Finlandia, Izrael, Japonia, Litwa, Nowa Zelandia, Słowacja

Uwaga zmiany zasad opodatkowania zarobków z zagranicy za 2020 r. -Wielka BrytaniaIrlandia, Finlandia, Izrael, Japonia, Litwa, Nowa Zelandia, Słowacja - Nowe obowiązki rozliczenia PIT z pracy za granicą w Polsce - konwencja MLI. Począwszy od 2020 r. dochodzić będzie do zmian w zasadach opodatkowania polskich rezydentów podatkowych - sprawdź nowe obowiązki…

 więcej informacji - zmiany zasad od rozliczenia PIT 2020 roku - konwencja MLI >

Ulga na złe długi w PIT

Począwszy od zeznania PIT za 2020 r. (rozliczanym w 2021 roku) podatnicy będą uprawnieni ponownie do skorzystania z preferencji podatkowej w związku z nierzetelnym postępowaniem zalegających im z płatnościami dłużników. Przepisy ustalają zasady postępowania przy braku płatności po stronie wierzycieli i dłużników – zaległości rodzą swoje konsekwencje po obu stronach transakcji.

więcej o uldze na złe długi w PIT >

Mały ZUS Plus – preferencyjna wysokość  składek ZUS od 1 lutego 2020

Począwszy od 1 lutego 2020 r. przedsiębiorcy z przychodami z roku 2019 r. mają prawo korzystać ze składek ZUS uzależnionych od wysokości ich faktycznego przychodu. Wyliczenie składki możliwa jest w kalkulatorze. Przed zgłoszeniem do ZUS zmiany kodów ubezpieczeniowych należy skontrolować, czy spełnione są warunki korzystania z tzw. małego ZUS plus.

kalkulator składek mały ZUS Plus >

Rozważane jest również wprowadzenie tzw. tymczasowego rozwiązania problemu opodatkowania cyfrowych modeli biznesowych w formie podatku od wybranych usług cyfrowych.

Podatnikiem mają być największe przedsiębiorstwa cyfrowe świadczące usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a podatek wprowadzony ma zostać od 1 stycznia 2020 r.

Już od stycznia 2019 r. funkcjonują również inne rozwiązania , których celem jest uszczelnienie systemu podatków dochodowych.

W szczególności, są to:

 • obowiązek przekazywania do organów podatkowych informacji o schematach podatkowych,
 • zmiana zasad poboru podatku u źródła,
 • modyfikacja przepisów klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania,
 • opodatkowanie niezrealizowanych zysków kapitałowych w przypadku przeniesienia składników majątku, rezydencji podatkowej lub stałego zakładu do innego państwa. Rozwiązania te oraz planowana do wdrożenia w 2020 r.
 • automatyczna wymiana informacji o schematach podatkowych transgranicznych wpływać będą na ograniczenie stosowania mechanizmów tzw. agresywnego planowania podatkowego.

Niezależnie od tego podejmowane będą działania nakierowane na poprawę efektywności egzekucji administracyjnej, co umożliwi m.in. modernizacja funkcjonowania tzw. wyspecjalizowanych urzędów skarbowych (dla podmiotów o skomplikowanych zasadach opodatkowania), wdrożenie Programu Współdziałania, rozwój cyfryzacji sprawozdań finansowych i wykorzystywanie danych w nich zawartych na potrzeby jednostek KAS.

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akcepuję