Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: 1 . działalność charytatywna; 2 . podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 3 . ochrona i promocja zdrowia; 4 . działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 5 . działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 6 . działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 7 . działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej; 8 . nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; 9 . wypoczynek dzieci i młodzieży; 10 . wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 11 . turystyka i krajoznawstwo; 12 . porządek i bezpieczeństwo publiczne; 13 . ratownictwo i ochrona ludności; 14 . pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 15 . działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społeczeństwami; 16 . działalność na rzecz rodziny, macierzyństwo, rodzicielstwo, upowszechnianie i ochrona praw dziecka; 17 . przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 18 . działalność na rzecz organizacji pozarządowych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 , w zakresie określonym w pkt 1-32 . 19 . promocja i organizacja wolontariatu; 20 . pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 21 . działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 22 . ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 23 . organizacja zajęć przedszkolnej edukacji dla dzieci

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję