Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działalności stowarzyszenia, zgodnie ze statutem, jest wspieranie i realizacja zadań: - pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, - wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, - działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, - działalności charytatywnej, • ochrony i promocji zdrowia, - działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, - promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, - działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, - działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, - działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; - działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, - nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, - wypoczynku dzieci i młodzieży, • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, • turystyki i krajoznawstwa, - porządku i bezpieczeństwa publicznego, - pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, - działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, • promocji i organizacji wolontariatu, - działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w tym przeciwdziałanie przemocy, - zapobiegania dysfunkcjom społecznym, - wzmocnienia solidarnościowej misji pracy socjalnej, - umożliwiania ludziom rozwoju ich potencjału, wzbogacanie ich życia społecznego, - ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, - działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w 0391 7 pkt 1-26 statutu.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję