Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1.Prowadzenie działalności charytatywnej i charytatywno-opiekuńczej, dobroczynności, pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej, ochrony i promocji zdrowia, wszelkiego rodzaju działalności pożytku publicznego i innej działalności społecznie lub gospodarczo użytecznej na rzecz: a) osób niepełnosprawnych, starszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz chorych i w trudnej sytuacji życiowej b) rodziny c) młodzieży d) dzieci2.Podejmowanie działań na rzecz upowszechniania i ochrony równych praw osób niepełnosprawnych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, dostępu tychże do informacji, pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości oraz propagowania postaw aktywności obywatelskiej i odpowiedzialności społecznej.3.Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, osób starszych, w tym: w wieku emerytalnym, chorych, młodzieży, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubogich oraz osób w trudnej sytuacji życiowej i niesamodzielnych oraz rodzin.4.Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.5.Pomoc techniczna, szkoleniowa, informacyjna lub finansowa dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz,U. z 2010 roku nr. 234 poz. 1536 z późn. zmianami) w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego określonych ustawą. Szczególnym celem w tym zakresie jest integrowanie partnerów skupionych wokół podnoszenia pozamedycznych standardów opieki, opieki nad osobami starszymi, chorymi psychicznie, wykluczonymi oraz osobami niepełnosprawnymi, standardów ochrony zdrowia, pomocy społecznej, pracy socjalnej oraz szeroko rozumianego wolontariatu i wsparcia społeczeństwa obywatelskiego.6.Promowanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, w szczególności poprzez przeciwdziałanie wszelkim formom wykluczenia społecznego.8.Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, zwłaszcza o charakterze wolontariatu, samopomocy i wspierania osób i rodzin niesamodzielnych. 9.Podejmowanie działań wspomagających rozwój organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz pożytku publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego. 10.Podejmowanie współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju działań oraz wymiany informacji z zakresu ochrony zdrowia, pomocy i polityki oraz ekonomii społecznej.11.Działania na rzecz integracji europejskiej orz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, a w szczególności wspieranie polityki społecznej Polski i Unii Europejskiej w zakresie opieki długoterminowej, w tym na rzecz przewlekle chorych w domach i ich rodzin, opieki paliatywnej i hospicyjnej, pomocy osobom niesamodzielnym oraz innych aspektów opieki zdrowotnej oraz wsparcia socjalnego,16. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,17. Tworzenie i rozwijanie nowych form wsparcia socjalnego i podmiotów pomocy społecznej,18. prowadzenie działalności naukowo-badawczej w zakresie zgodnym z wymienionymi w Statucie celami Fundacji, 19. Nie wymieniona wcześniej, działalność społecznie użyteczna w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.) na rzecz ogółu społeczności.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję