Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

3 . Celem Fundacji jest działalność wychowawcza, oświatowa, terapeutyczna i profilaktyczna oraz o charakterze pomocy społecznej wobec dzieci i młodzieży pochodzącej ze środowisk patologicznych i rodzin dysfunkcyjnych. Działalność ta ma umożliwić młodym ludziom osiągnięcie dojrzałej, odpowiedzialnej, wartościowej społecznie dorosłości, przygotować ich do godnego życia dorosłego zarówno od strony osobistej jak i społecznej, a przez to zmniejszyć natężenie zjawiska "dzieci ulicy", młodych ludzi bezdomnych, bezrobotnych, schodzących na drogę patologii społecznej, (alkoholizmu, narkomanii, prostytucji, przestępczości). 4 . Cel ten zawiera w sobie kilka celów szczegółowych: a) stwarzanie dzieciom i młodzieży pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych warunków rozwoju umożliwiających pokonywanie obciążeń psychicznych (zwłaszcza emocjonalnych i społecznych) wynikających z życia w patologicznym środowisku rodzinnym, w ubóstwie, bezradności życiowej rodziców, b) działania skierowane na podnoszenie gotowości młodzieży żyjącej w trudnych warunkach bytowych, w rodzinach patologicznych do podejmowania dojrzałych i wartościowych społecznie decyzji odnośnie własnej edukacji, przyszłości zawodowej dorosłego życia, c) stwarzanie możliwości rozwoju edukacyjnego dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, motywowanie ich do wysiłku edukacyjnego, d) podnoszenie świadomości rodzicielskiej i wychowawczej rodziców obciążonych patologią społeczną - dążenie do podjęcia przez rodziców uzależnionych leczenia, e) integracja dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z dziećmi i młodzieżą z rodzin prawidłowo funkcjonujących, f) niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom podejmującym leczenie na terapiach odwykowych otwartych jak i w oddziałach zamkniętych jak i po jej zakończeniu, g) świadczenie pomocy społecznej na rzecz osób współuzależnionych w trakcie terapii ich bliskich, h) niesienie pomocy społecznej rodzinom osób uzależnionych i współuzależnionych w trakcie i po terapii odwykowej, i) prowadzenie działalności w zakresie propagowania wiedzy o chorobie alkoholowej i jej skutkach, j) działalność na rzecz alkoholików w zakresie szkoleń zawodowych, pomocy w poszukiwaniu pracy, rozwiązywaniu problemów po ukończeniu terapii odwykowej, k) przeciwdziałanie patologiom społecznym, l) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w zakresie określonym w niniejszym paragrafie statutu, ł) działalność w zakresie integracji i organizacji czasu wolnego dla alkoholików i ich rodzin, m) działalność w zakresie poradnictwa prawnego w sprawach żywotnych dla alkoholików i ich rodzin.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję