Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . prowadzenie działalności na rzecz osób niewidomych i słabowidzących oraz innych osób niepełnosprawnych w zakresie zaspokajania ich potrzeb edukacyjno-wychowawczych, rehabilitacyjnych, zawodowych, kulturalnych, socjalnych i religijnych, 2 . przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wyrównywanie szans życiowych osób niewidomych i słabowidzących oraz innych osób niepełnosprawnych, 3 . prowadzenie działań zmierzających do likwidacji barier architektonicznych, technicznych, psychologicznych i mentalnych w celu wyrównywania szans życiowych osób niewidomych i słabowidzących oraz innych osób niepełnosprawnych, 4 . działalność w zakresie przestrzegania i ochrony praw osób niepełnosprawnych, 5 . pomoc społeczna osobom niepełnosprawnym będącym w trudnej sytuacji życiowej, 6 . reprezentowanie interesów środowiska niewidomych i słabowidzących oraz innych osób niepełnosprawnych i ich rodzin wobec instytucji państwowych, samorządowych, osób fizycznych i prawnych, 7 . integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, 8 . działalność charytatywna prowadzona na rzecz osób niepełnosprawnych, 9 . ochrona i promocja zdrowia osób niepełnosprawnych, 10 . promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 11 . działalność na rzecz wyrównania praw kobiet i mężczyzn, 12 . działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w wieku emerytalnym, 13 . wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych, 14 . wspieranie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej związanych z usprawnianiem funkcjonowania osób niepełnosprawnych, 15 . prowadzenie badań naukowo-technicznych oraz wdrażanie nowych technologii zmierzających do zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych, 16 . działalność ekspercka oraz inicjowanie i prowadzenie badań naukowych dotyczących osób niepełnosprawnych, 17 . wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzieży i dorosłych), 18 . wspieranie rozwoju kultury i sztuki wśród osób niepełnosprawnych, a także ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 19 . wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki i krajoznawstwa osób niepełnosprawnych, a także organizowanie wypoczynku tych osób, 20 . upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także prowadzenie działań wspomagających rozwój społeczeństwa obywatelskiego i demokracji, 21 . działalność na rzecz integracji europejskiej i światowej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, zwłaszcza osobami niewidomymi i słabowidzącymi oraz innymi osobami niepełnosprawnymi, 22 . przygotowywanie i kształcenie kadr działających na rzecz osób niepełnosprawnych, 23 . promocja i organizacja wolontariatu w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym, 24 . przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym wśród osób niepełnosprawnych i ich rodzin, 25 . rozwój ekonomii społecznej wśród osób niepełnosprawnych, 26 . włączanie społeczne osób niepełnosprawnych, 27 . wspieranie działalności organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję