Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Towarzystwo tworzy społeczny ruch na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzicom, którego celem jest troska o prawa, jakość warunków życia, wychowania i edukacji dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość, godność i równość szans życiowych. Cele Towarzystwa obejmują działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych w zakresie: 1 ) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, 2 ) pomocy społecznej kierowanej do rodzin i osób wychowujących dzieci będących w trudnej sytuacji życiowej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 3 ) nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, 4 ) wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa, 5 ) ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych, 6 ) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspierających rozwój demokracji, 7 \) upowszechniania i ochrony praw konsumentów, 8 ) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 9 \) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 10 ) ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego, 11 ) działalności charytatywnej, 12 ) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych w kraju i za granicą, 13 ) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 14 ) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 15 ) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, 16 \) promocji i organizacji wolontariatu, 17 ) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 18 ) bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, 19 ) pomocy Polonii i Polakom za granicą, 20 ) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 21 ) działalności na rzecz innych organizacji pozarządowych w zakresie zgodnym z zadaniami Towarzystwa.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję